Režim s nečlenskými státy EU

Režim s nečlenskými státy EU
27.04.2018 14:55:33Linková osobní doprava

Povolovací řízení mezinárodních linek v režimu s nečlenskými státy EU (mimo Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko)

 

1. Žádost o udělení licence

O vydání licence k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy může dopravce žádat u příslušného povolovacího orgánu v zemi, v níž má sídlo, resp. místo trvalého pobytu. Dopravce musí být držitelem příslušného oprávnění k mezinárodní linkové osobní dopravy, tzn. český dopravce musí mít licenci Společenství (Eurolicenci). V České republice se žádosti podávají písemně, prostřednictvím datové schránky, poštou nebo na podatelnu Ministerstva dopravy, odboru silniční dopravy, oddělení mezinárodní osobní dopravy.
Dopravcům je vydávána licence pro každý úsek jednotlivých států, jimiž linka projíždí. S většinou zemí je uplatňována zásada, že o licenci k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy žádají nejméně 2 partneři, z nichž každý musí mít sídlo v zemi jedné z koncových zastávek. Žádosti jsou současně podávány u povolovacích orgánů zemí obou koncových zastávek. Po vydání licencí pro koncové země, jsou vydávány tranzitní licence ostatních států.

Podaná žádost (vzor žádosti MD ČR - viz příloha) musí mít náležitosti předepsané § 16a odst. 2 zákona o silniční dopravě č.111/1994 Sb., případně doplněna požadavky stanovenými příslušnou bilaterální dohodou a v protokolech z jednání smíšených komisí:

▪ návrh jízdního řádu (viz vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy),
▪ trasa linky,
▪ návrh tarifu cen,
▪ údaje o druhu a rozsahu dopravy, která má být provozována,
▪ návrh smluvních přepravních podmínek,
▪ mapa ve vhodném měřítku, na které je vyznačena trasa a místa nástupu a výstupu cestujících,
▪ denní dobu řízení, nepřetržitou dobu řízení, dobu odpočinku každého z řidičů, bezpečnostní přestávky,
▪ listinu, která dokazuje, že žadatel je ve státě, kde je jeho sídlo, oprávněn k provozování mezinárodní osobní dopravy.

Do kolonky č. 10 žádosti nazvané: „Případné další informace“ uvádějte jakékoli další vysvětlující a podstatné informace – například pokud byste chtěli provozovat vnitrostátní přepravu (kabotáž).

V případě, že MD rozhodne o žádosti kladně, jsou dopravci osobně, případně osobě oprávněné jednat jeho jménem a na jeho účet na základě plné moci (vzory plné moci v příloze), předány originály rozhodnutí o udělení licence, které současně slouží jako oprávnění provozovat mezinárodní linkovou osobní dopravu pro území ČR. Při předání rozhodnutí je podepsán protokol o převzetí rozhodnutí a případně rovněž i protokol o vzdání se práva podat proti předmětnému rozhodnutí rozklad, aby mohla licence okamžitě nabýt právní moci.
Za vydání licencí je dle § 5 odst. 1 Pol. 34 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vybírán poplatek ve výši 5000,- Kč. Správní poplatek je obvykle vybírán v kolcích při převzetí licencí. Platbu je možné rovněž uhradit převodem na účet Ministerstva dopravy. Správní poplatek se hradí v základní výši 5000,- Kč za každého českého dopravce, kterému je licence vydávána. Pokud je licence vydávána i dopravcům, kteří jsou cizozemci, i oni jsou povinni zaplatit správní poplatek, nestanoví-li mezinárodní dohoda jinak.

Upozorňujeme, že na Ministerstvu dopravy není možné kolky obstarat.

2. Žádost o znovu udělení licence

V případě, že dopravce podá žádost o znovu udělení licence k provozování již povolené mezinárodní linkové osobní dopravy, které končí její platnost, je aplikován totožný postup jako při řízení o udělení licence na novou linku. V případě tranzitu se zastávkou v Polsku, si musí polský dopravce podat žádost i v Polsku.

3. Žádost o změnu licence

Žádost o změnu licence je podávána na totožném formuláři jako žádost o udělení licence. Prakticky jsou změny členěny na změny drobné a velké. Toto členění je odvislé od posouzení povolujícího orgánu. Obecně lze říct, že za změnu drobnou, kterou je možno schválit bez předchozího souhlasu ostatních dotčených zahraničních povolovacích orgánů, je považovaná taková změna, která se žádným podstatným způsobem nedotkne území zahraničního povolovacího orgánu, resp. území dotčeného kraje:

Drobná změna:

▪ drobný časový posun v časovém rozložení spojů,
▪ odebrání spoje, atd.

Většími změnami je myšleno např.:

▪ přidání spoje,
▪ změna dnů provozu,
▪ přidání zastávek,
▪ změna trasy,
▪ změna partnerů.

V případě, že změna vyžaduje vydání nové licence, je za vydání licence vybírán správní poplatek ve výši 5 000,- Kč, který se platí v kolkových známkách.

4. Schvalování jízdních řádů

Jízdní řád mezinárodní linkové osobní dopravy musí obsahovat náležitosti dle vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy.
Jízdní řád je schvalován jako příloha licence a tvoří jeho neoddělitelnou součást.
Doprava se na předmětné lince vykonává podle schváleného jízdního řádu, jenž tvoří neoddělitelnou součást licence. Dopravce je povinen dodržovat schválený jízdní řád. Jakákoliv změna jízdního řádu podléhá předchozímu schválení Ministerstva dopravy a musí být zveřejněna nejméně 7 dnů před počátkem její platnosti.
Dopravci mají povinnost každé schválení jízdního řádu (i veškeré změny) nahlásit právnické osobě pověřené v České republice vedením celostátního informačního systému o jízdních řádech, tj. společnosti CHAPS spol. s r.o., a to v jednotném formátu dat (viz příloha) pro zpracování jízdních řádů stanoveným Ministerstvem dopravy.
Jedná-li se o společný jízdní řád více dopravců, pak dle ustanovení § 17 zákona o silniční dopravě musí na takovém JŘ uvedeno, které spoje každý z dopravců zabezpečuje.
Upozorňujeme, že dopravce má povinnost dodržovat schválený jízdní řád, tedy provozovat spoje tak, jak je ve schváleném jízdním řádu uvedeno.

5. FAQ (často kladené dotazy)

Specifika žádostí v Polsku:

Pokud je v žádosti uveden jako člen sdružení dopravců polský dopravce, musí si zažádat o udělení povolení také on sám v Polsku.


 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků