Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů

Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů
Pozemní komunikace

• Transport übermäßiger und überdimensionierter Frachtgüter (D) – siehe Anhang „info_de“ unten
• Transportation of large and oversized loads (E) – see Annex „info_en“ below

Povolování přeprav zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míry stanovené vyhláškou Ministerstva dopravy č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel (dále jen „vyhláška č. 209/2018 Sb.“) je v České republice prováděno na základě § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), jednotlivými silničními správními úřady, kterými jsou podle § 40 téhož zákona:
 
obecní úřad – na místních komunikacích;
krajský úřad – na silnicích I., II. a III. tříd (mimo dálnice), pokud trasa přepravy nepřesáhne územní obvod jednoho kraje;
Ministerstvo dopravy – na dálnicích a též silnicích v případě, že trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje.

Pokud vozidlo nebo souprava překročí míry stanovené vyhláškou č. 209/2018 Sb., podléhá užití dálnice, silnice nebo místní komunikace tímto vozidlem nebo soupravou povolení k přepravě podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona o pozemních komunikacích.

Vydání povolení podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona o pozemních komunikacích podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho přílohy Sazebník správních poplatků, pol. č. 35, zaplacení správního poplatku.
 
Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny v § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vzoru tiskopisu žádosti je ke stažení níže.
 

MODULÁRNÍ PŘEPRAVA (EURO-COMBI, GIGALINERS, ROAD TRAINS)

(připravuje se)

NADROZMĚRNÁ PŘEPRAVA PŘI SEZÓNNÍCH PRACÍCH V ZEMĚDĚLSTVÍ

Dne 25. 1. 2019 bylo Ministerstvem dopravy vydáno opatření obecné povahy č. j. 308/2019-120-SSU/19 (dále jen „opatření“), kterým byly podle § 24b odst. 2 zákona o pozemních komunikacích určeny silnice II. a III. třídy na území České republiky pro užití vozidly, jejichž vybrané hodnoty hmotností a rozměrů překračují hodnoty stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínek uvedených v opatření, pro účely přepravy zemědělských strojů. Toto opatření nabylo účinnosti dne 9. 2. 2020.

Platnost: 5 let od účinnosti opatření, tj. do 9. 2. 2025
Účel přepravy: zemědělské práce (sezónní práce v zemědělství)
Vozidlo nebo jízdní souprava:    

1) zvláštní vozidlo kategorie S a podkategorie SS  (samojízdný pracovní stroj), včetně kombinace s pracovními  
    adaptéry, včetně tažených na přepravníku,

2) jízdní souprava vozidla kategorie T (kolový traktor) a C (pásový traktor) a zvláštního vozidla podkategorie SN
    (pracovní stroj nesený)  nebo výměnného taženého stroje kategorie S (dříve pracovní stroj přípojný kategorie
    Sp),


3) vozidla kategorie T (kolový traktor) a C (pásový traktor) a jejich přípojná vozidla kategorie R (dříve Ot).

Hodnoty pro vozidla podkategorie SS a podkategorie SN a soupravy T a C s pracovními stroji – 1) a 2) 
Největší povolená délka: 22 m 
Největší povolená šířka: 5 m
Největší povolená výška: 4,5 m 
Největší povolená hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy: 40 t
Největší povolená hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy: 12 t

Hodnoty pro vozidla kategorie T a C a jejich přípojná vozidla R (Ot) – 3) 
Největší povolená šířka: 3 m

Další podmínky přepravy (všechny kategorie)
1. Vozidlo kategorie T a C musí být použito výlučně ve spojení se zvláštním vozidlem podkategorie SN nebo  
    výměnným taženým strojem S (Sp).

2. Vozidlo kategorie T a C lze užít pouze v případě, kdy je rozšíření opodstatněno montáží pneumatik,
    gumových pásů nebo dvojmontážním uspořádáním pneumatik, jež jsou nezbytné  pro ochranu půdy, včetně
    systémů proti rozstřiku,  a to za předpokladu, že šířka stálé konstrukce vozidla nepřesáhne 2,55 m a
    schválený typ vozidla je rovněž vybaven alespoň jednou sadou pneumatik nebo gumových pásů, při jejichž
    použití celková šířka nepřesáhne 2,55 m, přípojné vozidlo kategorie R (Ot) pouze v případě použití
    uspořádání pneumatik na ochranu půdy, pokud lze vozidlo vybavit alespoň jednou sadou pneumatik, se
    kterou šířka vozidla nepřesáhne 2,55 m. Šířka konstrukce vozidla nezbytná pro účely dopravy nesmí
    přesáhnout 2,55 m. Jestliže lze vozidlo vybavit alespoň jednou sadou pneumatik, se kterou šířka vozidla
    nepřesáhne 2,55 m, použijí se takové systémy proti rozstřiku, jsou-li namontovány, že šířka vozidla
    nepřekročí 2,55 m nebo při použití nástrojů, které jsou nezbytné k fungování vozidla.

3. Užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy a za použití vozidla technického doprovodu vybaveného
    zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, pokud šířka vozidla  či jízdní soupravy překročí hodnotu 3 m,
    a za použití dvou vozidel technického doprovodu vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy,
    pokud šířka vozidla  či jízdní soupravy překročí hodnotu 4 m. Vozidla technického doprovodu se umisťují
    vždy před jedoucí vozidlo či jízdní soupravu.


4. Pokud vozidlo podkategorie SN bude svoji šířkou přesahovat vlečné vozidlo, bude jeho vnější okraj označen
    obrysovým značením  (směrem dopředu bílé a směrem dozadu červené barvy).

5.
Provozovatel vozidla před započetím přepravy prověří dopravně technický a stavební stav pozemních
    komunikací, na kterých bude přeprava realizována, se zaměřením zejména na šířkové  a výškové
    uspořádání, nosnosti mostů a dopravní omezení.

Úplné znění opatření ke stažení zde.


UPOZORNĚNÍ 

Vážení žadatelé,

v souvislosti s podáváním žádostí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací podle § 25 odst. 6 písm. a) a b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), spočívajícího v užití/přepravě nadměrných nebo nadrozměrných nákladů/vozidel (s výjimkou vozidal, na která se vztahuje výše uvedené opatření), bychom Vás rádi upozornili na skutečnost, že v případě vedení trasy po silnicích II. a III. třídy je nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí souhlas jejich vlastníka (případně správce). Tento souhlas ve většině případů vydává (na základě žádosti) pověřený správce silnic II. a III. třídy jednotlivých krajů, tj. příslušná krajská správa a údržba silnic.

O souhlas vlastníka (správce) podle výše uvedeného zákona žádá příslušný silniční správní úřad, což nyní, vzhledem ke zvýšenému množství požadavků, které Ministerstvo dopravy zpracovává, pravděpodobně povede k prodloužení lhůt pro vydání rozhodnutí, a to až na 60 dnů. Žadatel má nicméně možnost (nikoliv však povinnost) o tyto souhlasy požádat sám, a tím mnohdy celý proces urychlit.

Ministerstvo dopravy požádalo jednotlivé vlastníky (správce) o tzv. „generální souhlas“ tak, aby bylo možné užití/přepravu nadměrných nebo nadrozměrných nákladů/vozidel (do hmotnosti 48 t, při přepravě dřeva do hmotnosti 52 t; délky 30 m; šířky 3,5 m a výšky 4,5 m) povolovat na celou silniční síť České republiky.
 
Aktuální stav projednání – viz soubor sus_2021.xlsx


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků