Motoristé mohou od června registrovat vozidlo na jakémkoliv úřadě

Motoristé mohou od června registrovat vozidlo na jakémkoliv úřadě
24.5.2017Tiskové zprávy

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která vejde v účinnost 1. června, zejména usnadní vlastníkům a provozovatelům vozidel kontakt s úřady. Při změně vlastníka vozidla bude možné tento zápis, stejně jako většinu dalších úkonů v registru vozidel, provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Novela řeší také nové povinnosti firem, které nabízejí nelegální technické úpravy vozidel či přísnější kontrolu přítomnosti vozidla na stanicích měření emisí.

Motoristé mohou od června registrovat vozidlo na jakémkoliv úřadě
„Jsem rád, že se nám povedlo tyto zjednodušující věci pro motoristy prosadit a kontakt s úřady tak pro všechny bude jednodušší, než doposud,“ okomentoval novelu zákona ministr dopravy Dan Ťok.

Registrace vozidla na jakémkoliv úřadě
Na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností bude možné nově vyřídit nejen změnu vlastníka nebo provozovatele registrovaného vozidla, ale i registraci nového či dovezeného vozidla, vyřazení vozidla z provozu (tzv. depozit), nahlášení zániku vozidla, žádost o registrační značku na přání či na nosič kol nebo zápis tažného zařízení či přípojného vozidla.
 
Dosud Od 1. června 2017
Registraci nového vozidla nebo změnu vlastníka je možné provést pouze na úřadu, kde bylo auto dosud registrováno, tzn. v místě trvalého bydliště dosavadního majitele.
 
Nové auto:
Pan Novák má trvalé bydliště v Ostravě, ale pracuje a bydlí v Praze. Koupil si nové auto. Musí si vzít dovolenou a jet auto registrovat do Ostravy.
 
Tažné zařízení
Pan Novák se rozhodl si pořídit na vozidlo tažné zařízení (závěs). Musí opět cestovat například do Ostravy, aby tuto změnu zapsal do registru.
 
Prodej auta
Pan Novák se rozhodl auto prodat kolegovi z práce, který je např. z Karlových Varů. Opět musím buď společně (nebo jeden z nich s plnou mocí druhé strany) cestovat na registr vozidel do Ostravy, kde má pan Novák trvalé bydliště.
Registraci vozidla, zápis změny vlastníka a všechny další změny v registru vozidel provedu na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v ČR, podle svého výběru.
 
 
(příklad)
Nové vozidlo nyní pan Novák zaregistruje na jakémkoliv místě, kde se mu to bude hodit.
 
 
 
(příklad)
Tažné zařízení nyní zaregistruje, v jakémkoliv městě, kde se mu to bude hodit.
 
 
 
(příklad)
Nyní už nebude muset pan Novák kvůli administrativě jezdit přes celou ČR. Změnu registrace vyřídí společně v Praze, nebo dá kolegovi plnou moc a on zápis provede doma v Karlových Varech.
 
 
V případě umístění vozidla do depozitu je možné toto vozidlo opět uvést do provozu pouze na stejném úřadě, kde došlo k jeho vyřazení. Při umístění vozidla do depozitu totiž žadatel odevzdává úřadu registrační značky, které zde zůstávají uložené do té doby, než vozidlo opět uvede do provozu. Stejná situace nastává i v případě podání žádosti o značku na přání. Žádost lze podat na jakémkoliv úřadě, samotné značky ale budou následně připraveny k vyzvednutí na stejném místě.

Abyste se vyhnuli při návštěvě úřadu frontám, doporučujeme využít, v případě, že daný úřad tuto možnost nabízí, online objednání na přesný čas.

Ministerstvo dopravy připravilo pro motoristy jednoduchou mapu, kde najdete všechny úřady obcí s rozšířenou působností, jejich adresy a kontakty. Na webu ministerstva si tak může každý vyhledat nejvhodnější místo k návštěvě registru vozidel a naplánovat si ji. Odkaz na mapu naleznete zde.

Prodloužení platnosti protokolu evidenční kontroly
 
Dosud Od 1. června 2017
Platnost evidenční kontroly, kterou potřebuji jako doklad při změně vlastníka vozidla, je 14 dní.
 
Pokud pan Novák přepisuje vozidlo při změně vlastníka, musí od návštěvy STK a provedení evidenční kontroly stihnout vše vyřídit ve 14 dnech od evidenční kontroly. Pokud to nestihne, musí na STK znova.
Platnost evidenční kontroly se prodlužuje na 30 dní!
 
 
(příklad)
Pokud se panu Novákovi nepodaří změnu na registru vyřídit během prvních dnů, nemusí se bát, že evidenční kontrola propadne. Její platnost je až 30 dní.
 
Řešení situací, kdy při přepisu vozidla prodávající a kupující nespolupracují
 
Dosud Od 1. června 2017
Zápis změny vlastníka provádí společně kupující a prodávající, nebo jeden z nich na základě úředně ověřené plné moci druhé strany.
 
Pokud nastane ta situace, že kupující auto již získá, ale poté nespolupracuje při zápisu změny vlastnictví vozidla, zůstává veškerá odpovědnost za provoz vozidla původním vlastníkovi. S tím souvisí například vymáhání pokut za přestupky, jež nespáchal, odpovědnost za škody způsobené provozem motorového vozidla bez uzavření povinného ručení apod.
 
(příklad)
V pátek pan Novák prodal auto panu Dvořákovi, dostal peníze od kupujícího, odevzdal mu vozidlo, klíče a doklady. Domluvili se, že se v pondělí potkají na registru vozidel a změnu zapíší. Kupující – pan Dvořák – ale nepřišel, nezvedá telefon a na žádné výzvy nereaguje. Auto pan Novák nemá, ale je na něj stále zapsané.
Platí nadále.
 
 
 
 
 
 
Příslušný úřad na základě žádosti podané původním vlastníkem ověří, že auto bylo skutečně prodáno (vyžádá si například kupní smlouvu). Poté vyzve nového vlastníka, aby se do přiměřené doby k žádosti vyjádřil a dodal potřebné doklady k registraci. Když tak neučiní, úřad zapíše nového vlastníka do registru silničních vozidel.
 
 
 
 
 
Pokud se panu Novákovi žádnou cestou nepodaří kupujícího – pana Dvořáka – kontaktovat, může nově oslovit úřad s žádostí o to, aby mu pomohl situaci řešit.
 

Velmi ale doporučujeme těmto nepříjemným situacím předcházet tím, že nepředávám vozidlo a doklady neznámému kupujícímu, dokud změnu registrace nevyřídíme.

Obrazový záznam – dokumentace přítomnosti vozidla na stanici měření emisí (SME)
Fotodokumentace z prohlídky vozidla se nově bude provádět i na stanicích měření emisí, dosud měly tuto povinnost jen STK. Nejpozději do 6 měsíců (tedy do 1. prosince) budou SME dokumentovat vozidlo a výsledky měření ihned vkládat do Centrálního informačního systému. Stejně jako na STK se bude dokumentovat pohled na vozidlo zepředu i zezadu, výrobní štítek, tachometr či VIN kód vozidla. Tato praxe se osvědčila na STK, zabrání se tak podvodům na SME, kdy auto vůbec kontrolou neprojde, ale dostane ji. Omezí zároveň prostor pro manipulace, které umožní provoz autům porušujícím emisní limity.

Povinnost informovat o provedených změnách na vozidle (například odstranění filtru pevných částic, chiptuning, zabarvení skel, xenonová světla atd.)
Dle novely zákona bude muset servis při každém zásahu, kterým vozidlo ztrácí technickou způsobilost, informovat písemnou formou zákazníka, že jeho vozidlo tímto ztratí technickou způsobilost pro jízdu na pozemních komunikacích. Pokud tak neučiní, bude mu hrozit sankce až 500 tisíc korun.

Provozovatel mnohdy argumentuje faktem, že nevěděl o tom, že jím objednaná úprava vozidla je zásah do technické způsobilosti. Už dnes nicméně dle zákona o podmínkách provozu vozidel hrozí provozovateli takto technicky nezpůsobilého vozidla sankce až 50 tisíc korun. Dále je v některých případech možné uplatnit i zákon o silničním provozu, podle kterého provozovateli, který přikáže nebo dovolí jízdu s technicky nezpůsobilým vozidlem, hrozí sankce až 100 tisíc korun. Obě tyto sankce zůstávají dál. Novinkou je pak zmiňovaných 500 tisíc za „neinformování“.

Nemusí se jednat pouze o demontáž filtru pevných částic, ale také např. o výměnu brzdového systému za sportovní provedení, montáž sportovních ochranných rámů, aerodynamických křídel, zabarvení skel a obecně další úpravy vozidel za použití dílů určených výhradně pro sportovní účely.

Jakákoliv úprava vozidla, která zasáhne do schválených technických parametrů vozidla, je nelegální. Obecně je zásah, po kterém vozidlo ztrácí způsobilost, každý, při němž byly provedeny takové změny, kdy stav vozidla je v rozporu s provedením, které bylo schváleno.

Nový vzorec pro určení kapacity STK
Prováděcí vyhláška k zákonu je připravena tak, aby zohledňovala skutečnou kapacitu STK. Umožní alespoň v mantinelech zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou vznik nových STK tam, kde je státem povolená kapacita ve skutečnosti překročena. Vytíženost STK nově budeme posuzovat podle toho, kolik linek je reálně v provozu a může je skutečně obsloužit technik v rámci osmihodinové pracovní doby. Větší otevření trhu s STK ministerstvo připravovalo, ale Poslanecká sněmovna ho úpravou zákona neumožnila.

Vývoz vozidla
Pokud si cizí státní příslušník nově koupí na našem území auto, které má schválenou technickou způsobilost a není registrováno v registru silničních vozidel, může si jej nechat zapsat (nejedná se o registraci!), budou mu přiděleny značky na vývoz a Osvědčení o přidělení registrační značky pro vývoz. Značky jsou platné po dobu 3 měsíců.

Na základě udělení tohoto osvědčení a registračních značek bude moci nový vlastník vozidla odjet s vozidlem po vlastní ose, doposud musel takové vozidlo z ČR odvézt na podvalníku. Správní poplatek za tento úkon je 50 Kč, cena za jednu tabulku registrační značky je 200 Kč.

Stáčení tachometrů
Objevují se informace, že od 1. června neprojde na STK vozidlo, které má stočený tachometr. „Trestáni“ tak údajně budou motoristé, kteří si v dobré víře koupili od podvodníků vozidlo se stočeným tachometrem. Není to pravda, žádnou takovou změnu novela neobsahuje a poctivý provozovatelé vozidel se rozhodně nemusí bát, že je budeme postihovat za něco, co nezpůsobili.
Do budoucna s takovou úpravou počítá evropská směrnice, ale její převedení do českého práva teprve bude ministerstvo připravovat, není to obsahem novely platné od června a nebude to nikdy zaměřeno proti poctivým motoristům. Tato novela obsahuje jeden paragraf, který zmiňuje stáčení tachometrů, v něm ale jde o něco jiného. Řeší situaci, kdy by ve třicetidenní lhůtě mezi evidenční kontrolou a provedením změny vlastníka či provozovatele na úřadu, došlo ke stočení tachometru. Potom úřad nemusí uznat evidenční kontrolu a vozidlo přepsat. Toto opatření se ale týká pouze situace, kdy by někdo manipuloval s vozidlem právě ve třicetidenním období mezi evidenční kontrolou a samotným zápisem změny vlastníka vozidla na registru vozidel.

 
Zpět na výpis článků
Související články