Bezbariérové užívání dopravních staveb

Bezbariérové užívání dopravních staveb

Základní právní předpisy:
Zákon 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Zákon 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Zákon 266/1994 Sb., Zákon o dráhách 
  • Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
  • Technické specifikace pro interoperabilitu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Prováděcí plán TSI PRM v České republice zde
Nařízení ES č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě – předpis byl do legislativy ČR implementován jako Zákon 194/2010 Sb., Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících.