Povinné ručení ukrajinských vozidel na území ČR

Povinné ručení ukrajinských vozidel na území ČR
|Registr vozidel
Povinné ručení ukrajinských vozidel na území ČR
Українська нижче

Na vozidla uprchlíků z Ukrajiny se po dobu 6 měsíců od opuštění ukrajinského území vztahuje výjimka z povinného ručení – v případě škody způsobené ukrajinskými vozidly na území České republiky tak bude tyto události hradit Česká kancelář pojistitelů k tíži garančního fondu, a to bez jakéhokoliv dopadu na ukrajinské motoristy, kteří tak mohou bez obav své vozidlo v ČR využívat. Při nehodě se mohou Ukrajinci obrátit na speciální linku +420 251 032 834, kde jim poradí, jak škodu řešit.

Po uplynutí této doby je možné vozidlo registrovat, získat českou registrační značku a sjednat povinné ručení. K tomu je ale zatím potřeba mít pobyt na území České republiky a vozidlo musí splňovat požadavky registrace, zejména § 34 a 35 zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 

Ukrajinská vozidla v ČR, postup při registraci

Vozidlo je registrované na Ukrajině 

Občané Ukrajiny, kteří pobývají na území České republiky na základě uděleného víza za účelem strpění na území nebo dočasné ochrany.
 • Jedná se o vozidlo v mezinárodním provozu. Jeho řidič musí ve vztahu k technickému stavu vozidla zajistit, aby bylo v řádném technickém a provozním stavu. Na jeho řidiče (provozovatele) se pak nevztahuje povinnost přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce na  stanice STK v ČR.  
 • Kontroly vozidel v mezinárodním provozu na území ČR vykonává Policie České republiky.
 
Občané Ukrajiny, kteří pobývají na území České republiky na základě trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu nebo jim byl udělen azyl (zde se nejedná o občany, kterým bylo uděleno strpění na území nebo dočasná ochrana). 
 • Nepřesáhne-li doba provozování takového vozidla na území ČR šest měsíců v kalendářním roce, jedná se o vozidlo v mezinárodním provozu (viz výše).
 • Přesáhne-li doba provozování takového vozidla na území ČR šest měsíců v kalendářním roce, musí ho provozovatel zapsat do registru silničních vozidel. Dále pak podléhá pravidelným technickým kontrolám.
 
Registrace vozidel v České republice občanem Ukrajiny

Bližší informace podá jakýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností, viz interaktivní mapa s kontakty a adresami: Ministerstvo dopravy ČR - Registrace vozidel (mdcr.cz)
 
 
Mohou nastat dvě situace:
 • vozidlo je registrováno na Ukrajině, ale má schválení platné v EU, najde se na výrobním štítku vozidla (např. e1*2007/46*0279) – poté lze registrovat a přidělit registrační značku a technický průkaz
 • vozidlo nemá schválení V EU - poté je nutno před registrací provést schválení technické způsobilosti a následně vozidlo zaregistrovat (přidělení registrační značky a technického průkazu)
 

Обов'язкове страхування українських транспортних засобів на території Чеської республіки


Транспортні засоби біженців з України звільняються від обов’язкового страхування на термін 6 місяців після виїзду з території України – у разі заподіяння збитків українськими транспортними засобами на території Чеської Республіки, ці збитки буде покривати Чеська асоціація страхувальників за рахунок гарантійному фонду, без будь-якого впливу на українських автомобілістів, які, таким чином, можуть безтурботно користуватися своїм транспортним засобом в ЧР. У разі дорожньо-транспортної події українці можуть звернутися на спеціальну лінію по телефону: +420 251 032 834, щоб отримати консультацію щодо вирішення цього питання. 

Після закінчення цього терміну можна зареєструвати транспортний засіб, отримати чеський номерний знак і оформити обов'язкову страховку. Однак, для цього все ще необхідно проживати на території Чеської Республіки, а транспортний засіб має відповідати вимогам щодо реєстрації, зокрема § 34 і 35 Закону № 56/2001 Збірника «Про умови експлуатації транспортних засобів на дорогах». 
 

Українські автомобілі в Чеській республіці, порядок реєстрації 


Автомобіль зареєстрований в Україні 

Громадяни України, які проживають на території Чеської республіки на підставі наданої візи толерантності на території (тимчасовий захист): 
 • Це транспортний засіб у міжнародному сполученні. Стосовно технічного стану цього транспортного засобу його водій зобов'язаний забезпечити його відповідний добрий технічний та експлуатаційний стан. У такому випадку водій (оператор) не зобов’язаний подавати автомобіль на регулярний технічний огляд на станціях ТО в ЧР. 
 • Перевірки транспортних засобів у міжнародному сполученні на території Чеської республіки проводить Поліція Чеської республіки. 


Громадяни України, які проживають на території Чеської республіки на підставі постійного проживання, довгострокового проживання або отримали притулок (але це не стосується громадян, яким надано візу толерантності на території – тимчасовий захист): 
 • Якщо термін експлуатації такого транспортного засобу на території Чеської республіки не перевищує шість місяців у календарному році, то це транспортний засіб у міжнародному сполученні (див. вище). 
 • Якщо термін експлуатації такого транспортного засобу на території Чеської республіки перевищить шість місяців у календарному році, так оператор повинен внести його в реєстр дорожніх транспортних засобів. Потім вже автомобіль повинен проходити регулярні технічні огляди. 


Реєстрація транспортних засобів в Чеській республіці громадянином України 

Більш детальну інформацію може надати будь-яке муніципальне управління муніципалітету з розширеними повноваженнями, див. інтерактивну карту з контактами та адресами:  Ministerstvo dopravy ČR - Registrace vozidel (mdcr.cz)

Можуть виникнути дві ситуації: 
 • транспортний засіб є зареєстрований в Україні, але має допуск, дійсний в ЄС, його можна знайти на заводському номері автомобіля (наприклад, e1*2007/46*0279) - тоді його можна зареєструвати та отримати реєстраційний номер та технічний паспорт; 
 • транспортний засіб не має дозволу в ЄС - тоді необхідно перед реєстрацією провести підтвердження технічної придатності, а потім зареєструвати транспортний засіб (отримання реєстраційного номеру та технічного паспорту).


Zpět na výpis článků