CEF - Nástroj pro propojení Evropy

CEF - Nástroj pro propojení Evropy

NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY - CEF

Nástroj pro propojení Evropy 2021 – 2027 (CEF2): vyhlášena první výzva!

Dne 16. 9. 2021 byla Evropskou komisí vyhlášena první výzva Nástroje pro propojení Evropy pro období  2021 – 2027 (CEF2) s celkovou alokací 7 mld. EUR. Žadatelé mohou žádat dotaci na projekty ve všech podporovaných oblastech. Největší podpora bude směřovat na budování a modernizaci železnic, vodních cest, silnic a terminálů kombinované dopravy. Další prostředky jsou vyčleněny mj. na zavádění evropského železničního zabezpečovacího systému (ETCS), infrastrukturu pro alternativní paliva, inteligentní dopravní systémy nebo snižování hluku z železniční nákladní dopravy.
 
Podmínkou předložení žádosti o dotaci z CEF2 je schválení projektu na národní úrovni – podmínky ke stažení níže. Podmínky se liší podle obálek CEF2, typu žadatele a zaměření projektů. Zvláštní podmínky budou stanoveny pro projekty žádající o podporu z kohezní obálky (kde je nejvyšší míra spolufinancování z CEF2). Prioritně budou podpořeny projekty státních investorských organizací, projekty zaměřené na zavádění systému ETCS a infrastrukturu pro alternativní paliva. Pro získání souhlasu MD s projektovou žádostí o podporu z kohezní obálky u ostatních projektů je požadováno předložit záměr projektu do 31. 10. 2021!
 
Technicky je vyhlášena řada dílčích výzev pro projekty podle jejich zaměření – viz internetové stránky Evropské komise. Projektovou žádost je potřeba zpracovat v informačním systému Evropské komise (aplikace zatím nebyla zpřístupněna). Příjem projektových žádostí bude uzavřen 19. ledna 2022.
 
Informační den k výzvě proběhne 27. září 2021 – viz zde, kromě podpory pro infrastrukturu pro alternativní paliva (informační den pro tuto oblast proběhne v říjnu). Dále proběhne 14. října 2021 „info day“ pro železniční projekty– viz zde. O dalších informačních aktivitách budeme informovat později.

KE STAŽENÍ

 Podmínky udělení souhlasu ministerstva dopravy s předložením projektové žádosti do CEF2 Doprava
 NOVÉ! Šablona pro záměr projektu do výzvy CEF2 - doprava 2021


Nástroj pro propojení Evropy pro období 2021 – 2027 (CEF2) schválen. První výzva bude vyhlášena v září 2021

V průběhu července bylo schváleno a zveřejněno evropské nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 (ke stažení zde).

V návaznosti na evropské nařízení jsou schvalovány další dokumenty, které dávají legislativní základ pro vyhlašování výzev:
 • víceletý pracovní program pro roky 2021 – 2023 (tzv. MAP 2021 – 2023) blíže vymezuje podporované aktivity, stanovuje indikativní alokaci výzev, základní požadavky pro zpracování projektových žádostí a kritéria pro výběr projektů (ke stažení zde);
 • rozhodnutí stanovující výši jednotkových příspěvků, které budou sloužit pro výpočet výše příspěvku z CEF2 v oblastech ERTMS, infrastruktury pro alternativní paliva a snižování hluku v železniční dopravě (ke stažení zde).
První výzva bude vyhlášena 16. září 2021, příjem projektových žádostí bude ukončen 19. ledna 2022 (výzvy v následujících letech 2022 – 2023 by měly být vyhlašovány v podobných termínech). Lhůta pro dokončení projektů by měla být stanovena nejdříve na konec roku 2027, příp. by neměla být stanovena vůbec. Komise však při výběru projektů bude silně přihlížet k připravenosti projektů a nepřipravené projekty nebo jejich části nemusí být podpořeny. Bližší podmínky budou stanoveny ve výzvě, vzoru grantové dohody a metodických příručkách, které budou zveřejněny pravděpodobně až spolu s výzvou. Oproti programu CEF1 pro období 2014 – 2020 nastanou však v podmínkách pro implementaci projektů podstatné změny - viz prezentace From CEF1 to CEF2: the new grant environment (ke stažení níže). Komise přislíbila poskytnout dostatečnou metodickou podporu a plánuje na podzim uskutečnit semináře k výzvě (viz zde).

Každá projektová žádost musí být nejprve schválena na národní úrovni ministerstvem dopravy. Předběžně byly stanoveny pro vydání souhlasu ministerstva dopravy tyto podmínky (podmínky vydání souhlasu budou zveřejněny po vyhlášení výzvy):
 • projekt bude splňovat podmínky výzvy;
 • žadatel bude poskytovat informace MD o uzavření a změnách grantové dohody, věcném pokroku (monitorovací zprávy) a platbách;
 • projekty do národní obálky (mimo MD a státních investorských organizací):
  • projekt bude v pokročilém stádiu přípravy = bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele a uplyne lhůta pro podání nabídek
  • grantová dohoda bude uzavřena pouze v případě dokončeného výběrového řízení
 • v případě vysoké poptávky ze strany žadatelů mohou být stanovena další kritéria, případně omezeny aktivity pro předkládání v národní obálce

Žádáme potenciální žadatele o podporu z CEF2 o zaslání stručných projektových záměrů ve struktuře:
 • název projektu
 • stručný popis projektu
 • předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu
 • stav přípravy – v relevantních případech zejména stav povolování staveb, stav zadávání veřejných zakázek atd.
Projektové záměry zasílejte na adresu petr.svab@mdcr.cz

Více informací také na stránkách agentury CINEA - zde


KE STAŽENÍ

  Prezentace From CEF1 to CEF2: the new grant environment
Předběžná informace o stavu přípravy

Zveřejňujeme předběžnou informaci ohledně připravovaného dotačního programu Nástroj pro propojení Evropy 2021 – 2027 (CEF2) zaměřeného na budování a modernizaci transevropské dopravní sítě (TEN-T). Potenciální žadatelé o podporu z CEF2 mohou zasílat stručné projektové záměry.

V průběhu května by mělo být formálně schváleno nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy (nařízení CEF2), zároveň probíhá neformální diskuze o tzv. víceletém pracovním programu pro roky 2021 - 2023, který stanoví podrobnější podmínky podpory z CEF2 a bude sloužit jako rámec pro vyhlašování výzev. 

S ohledem na to, že první výzva k předkládání žádostí o podporu z CEF2 by měla být vyhlášena velmi brzy po schválení uvedených dokumentů, zveřejňujeme předběžné informace o předpokládaných podmínkách podpory z CEF2. Upozorňujeme však na to, že se některé informace ještě mohou před schválením víceletého pracovního programu měnit.

Dokument ke stažení níže zahrnuje informace ohledně stavu přípravy legislativy, rozdělení alokace, výzvách v letech 2021 – 2023, o pravidlech implementace projektů, podmínkách schválení projektů na národní úrovni a zejména o podporovaných aktivitách. 

Žádáme potenciální žadatele o podporu z CEF2 o zaslání stručných projektových záměrů ve struktuře:
 • Název projektu
 • Stručný popis projektu
 • Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu
 • Stav přípravy – v relevantních případech zejména stav povolování staveb, stav zadávání veřejných zakázek atd.
Projektové záměry zasílejte na adresu petr.svab@mdcr.cz
 

KE STAŽENÍ

Kompletní informace CEF2 duben 2021

V posledním čtvrtletí roku 2020 byly uzavřeny grantové dohody na financování dalších 3 českých projektů z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Příspěvek ve výši 3,3 mld. Kč získal projekt Modernizace železniční stanice Pardubice. Prostředky z CEF ve výši 1,5 mld. Kč budou využity také na další modernizaci železničního uzlu Přerov. Podporu získal projekt Uzel Přerov, 2. stavba - technologie a vybraná infrastruktura, který navazuje na již dříve schválený projekt Uzel Přerov, 2. stavba. Příjemcem podpory je v obou případech Správa železnic, státní organizace. Do třetice byl podpořen projekt Českých drah na zavádění systému ETCS u vybraných typů lokomotiv, který obdrží až 155 mil. Kč.


Uzel Přerov, 2. stavba - technologie a vybraná infrastruktura afvafv.png


Modernizace ŽST Pardubice asdgqwe.pngZavedení palubních jednotek ETCS u vybraných prototypů
 • Číslo projektu: 2019-CZ-TM-0238-W
 • Příjemce: České dráhy, a.s.
 • Příspěvek z CEF: 5 850 000 EUR

Aktuální stav čerpání CEF si můžete stáhnout na konci stránky  ⬇
 


Co je to CEF

Nástroj pro propojování Evropy je zaměřen na poskytování finanční pomoci Unie na transevropské sítě k podpoře projektů společného zájmu v odvětvích dopravních, telekomunikačních a energetických infrastruktur a k využívání potenciální synergie mezi těmito odvětvími.

Tento nástroj byl zřízen pro financování v období 2014-2020 a pro odvětví dopravy je pro všechny členské státy alokováno 24 050 582 000 EUR, z nichž 11 305 500 000 EUR bylo převedeno z Fondu soudržnosti a bude vynaloženo výhradně v členských státech, jež jsou způsobilé čerpat finanční prostředky z Fondu soudržnosti.

CEF je v oblasti dopravy zaměřen na podporu investic do nové dopravní infrastruktury, případně obnovy a modernizace stávající. Zaměřuje se převážně na přeshraniční úseky a odstraňování úzkých míst a chybějících úseků hlavní a globální sítě TEN T, a dále financování horizontálních priorit, jakými jsou např. systémy řízení dopravy. Více o síti TEN-T a dopravní politice EU viz http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Legislativní podklad

Nařízení (EU) 1316/2013 – nástroj CEF

Nařízení (EU) 1315/2013 – síť TEN-T

Nařízení (EU) 966/2012 – Finanční nařízení

Nařízení je možno získat na www.eurlex.eu

Implementace CEF

Tento nástroj má částečně odlišná implementační pravidla oproti podpoře poskytované v rámci OPD 2014 - 2020. CEF je administrován Výkonnou agenturou pro inovace a sítě (INEA). Agentura INEA je k úkonům souvisejícím s administrací programu pověřena generálním ředitelstvím pro dopravu – DG MOVE. Ministerstvo dopravy má v rámci implementace nástroje CEF roli zejména koordinační a dále naplňuje požadavky stanovené Nařízením (EU) 1316/2013.

Možnosti získat podporu z CEF

Finanční prostředky alokované v programu CEF-doprava jsou rozděleny do tzv. obálek – obecné a kohezní. Z obecné obálky mohou o grant za podmínek stanovených ve vyhlášených výzvách žádat všechny členské státy EU, kohezní obálka je určena kohezním státům, mj. také České republice. V národní obálce je do konce roku 2016 pro ČR vyčleněno 1,1 mld. EUR. Národní obálky by měly být rozděleny pro typy projektů za podmínek stanovených výzvami vyhlašovanými Evropskou komisí. První a druhá výzva již byly ukončeny, vyhlášení třetí výzvy se předpokládá koncem roku 2016. Po roce 2016 bude u dosud nealokovaných částek umožněno všem členským státům Unie ucházet se o dotaci z CEF prostřednictvím předložených projektových žádostí v rámci vyhlášené výzvy.

Podrobnosti k nástroji CEF, zejména co se týče informací pro žadatele a příjemce, aktuálně vyhlášených výzev a projektů schválených ke spolufinancování, uveřejňuje na svých webových stránkách Agentura INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

Dostupné dokumenty:

- Postup a podklady k potvrzování formulářů C.6 CEF a Dodatku 2 VP ESIF k čl. 4 rámcové směrnice o vodách (RSV) - viz příloha.