Rozpočet MD za rok 2007

Rozpočet MD za rok 2007
26.02.2008 14:05:46Rozpočty MD

Rozpočet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy (dále kapitola MD) je součástí státního rozpočtu ČR. Kompletní státní rozpočet je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí ČR ve formě zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007.

Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy a odpovídá za tvorbu a uskutečňování státní politiky v oblasti dopravy v rozsahu své působnosti. Ze zásadních činností Ministerstva dopravy vyplývají hlavní výdajové priority, které se odvíjejí od úkolů stanovených příslušnými požadavky vlády České republiky a zákonnými normami, zejména zákonem č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Dále je to soubor zákonů souvisejících se zajištěním činností spojených s dopravně správními agendami.

Mezi hlavní výdajové priority rozpočtu kapitoly MD jsou pro rok 2007 zařazeny:

  • Výdaje na financování společných programů EU a ČR;
  • Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě;
  • Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury;
  • Výdaje na financování programů reprodukce majetku;
  • Doprovodný sociální program pro ČD;
  • Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI;
  • Výdaje na výzkum a vývoj;
  • Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy.

Vztah kapitoly MD ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2007 je dán souhrnnými ukazateli:

Příjmy celkem 13 042 875 tis. Kč
Výdaje celkem 25 127 764 tis. Kč
v tom:  
běžné výdaje 6 300 996 tis. Kč
kapitálové výdaje 18 826 768 tis. Kč

V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006 (výdaje celkem 23 851 099 tis. Kč) dochází k mírnému nárůstu celkových výdajů kapitoly MD, a to v absolutní výši o 1 276 665 tis. Kč, což představuje cca 5,4 %. Toto mírné navýšení je souhrnem mnoha výdajových změn, z nichž mezi nejvýznamnější lze zařadit navýšení výdajů na financování společných programů EU a ČR o cca 5,0 mld. Kč, snížení dotace pro SFDI (bez společných programů EU a ČR) o cca 4,8 mld. Kč a navýšení prostředků určených na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě o cca 1,3 mld. Kč.


Z celkového objemu výdajů kapitoly MD je do podnikatelské sféry určeno 46,4 %, což představuje částku 11 656 284 tis. Kč, v tom běžné výdaje 4 330 780 tis. Kč, kapitálové výdaje 7 325 504 tis. Kč. Podnikatelskou sféru představují zejména České dráhy, a.s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o.


Do příspěvkové sféry, zahrnující Ředitelství silnic a dálnic ČR a Centrum služeb pro silniční dopravu, jsou rozpočtovány prostředky v objemu 6 369 648 tis. Kč, tj. 25,3 % celkových výdajů, v tom neinvestiční transfery ve výši 130 550 tis. Kč a investiční transfery ve výši 6 239 098 tis. Kč.


Investiční transfer Státnímu fondu dopravní infrastruktury v objemu 4 400 000 tis. Kč tvoří 17,5 % celkových výdajů kapitoly.

 

Podrobnější členění položek rozpočtu MD:

  • Ukazatele kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz příloha
  • Výdaje na financování programů reprodukce majetku v roce 2007 - viz příloha

 


Závěrečný účet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy za rok 2007 - viz příloha


 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků