Metodika stanovení emisních faktorů motorových vozidel v provozu

Metodika stanovení emisních faktorů motorových vozidel v provozu
Silniční doprava
Metodika slouží k objasnění principů měření emisních faktorů motorových vozidel v provozu a k popisu způsobu provedení tohoto měření. Vychází z hodnot objemových koncentrací oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíku (NOx), nespálených uhlovodíků, oxidu uhličitého (CO2) a kyslíku (O2) naměřených v suchých výfukových plynech, pevných částic naměřených ve vlhkých výfukových plynech a spotřeby paliva. K dosažení tohoto cíle se použije měřicí zařízení, které umožňuje provádět odběry vzorků výfukových plynů izokineticky a stanovení časového průběhu emisních faktorů základních složek výfukových plynů.
Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA, projektu TA02030536 Vývoj a využití zařízení k odběru vzorků výfukových plynů a měření emisí motorových vozidel za jízdy.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků