Metodika stanovení emisních faktorů a celkových provozních nákladů těžkých vozidel

Metodika stanovení emisních faktorů a celkových provozních nákladů těžkých vozidel
Silniční doprava
Metodika má dva cíle. Prvním cílem je popis nových postupů při stanovení emisních faktorů těžkých vozidel, založených na měření emisí v provozu (mimo laboratoře). Pro účely zjednodušení, urychlení a snížení finanční náročnosti při stanovování emisních faktorů byly v rámci projektu TA02030831 vytvořeny jízdní cykly, které při použití mobilního zařízení na měření emisí umožňují stanovení emisí blízkých reálnému provozu v podmínkách ČR. Obvykle používané standardizované laboratorní testovací cykly nemají dostatečnou vypovídací schopnost. Podle zahraničních studií bývají takto měřené hodnoty emisí nižší až o 30-70%, než při měření v reálném provozu. Metodika sestává z popisu vyvinutých měřicích cyklů (na základě dat z reálného provozu) a podmínek měření, postupu měření a výpočtu emisních faktorů. Doménou využití těchto cyklů budou zejména výzkumné a vývojové účely. Typickými oblastmi aplikace mohou být např. tvorby databází emisních faktorů, modelování a výpočty emisí, energetické a emisní bilance, posuzování změn emisních charakteristik v čase, různá srovnávací a vývojová měření, související s produkcí emisí, apod. Další možností aplikace popsaných jízdních cyklů může být výpočet emisních faktorů pro účely výpočtu celkových nákladů za dobu životnosti těžkých vozidel. V metodice zpracovaný výpočet emisních faktorů je určen pro zpracování naměřených dat z mobilních měřicích systémů, ale není závislý na konkrétním měřicím cyklu. Může tedy být použit i v kombinaci s jinými standardizovanými měřicími cykly.Druhým cílem metodiky je návrh výpočtu celkových nákladů těžkých vozidel za dobu jejich životnosti ve smyslu Směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Tato směrnice vyžaduje, aby veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu silničních vozidel energetické a ekologické dopady za dobu jejich životnosti, včetně spotřeby energie, emisí CO2 a emisí vybraných znečišťujících látek. Cílem této legislativní úpravy je podporovat a rozvíjet trh s environmentálně šetrnými a energeticky účinnými vozidly a tím posílit přínos sektoru dopravy pro naplňování politik Společenství v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky.
Publikace je výsledkem řešeni výzkumného projektu č. TA02030831 „Nove metody stanoveni emisních faktorů a celkových nákladů za dobu životnosti těžkých vozidel ve smyslu směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel“, podpořeného Technologickou agenturou České republiky v programu ALFA.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků