Analýza plavební sezóny roku 2020

Analýza plavební sezóny roku 2020
05.01.2021 11:32:24Analýzy plavebních sezón
Analýza plavební sezóny roku 2020
Průběh plavební sezóny 2020 byl do značné míry ovlivněn mimořádnou společenskou situací, která nastala v souvislosti s šířením nákazy SARS-COV-2. Do činnosti plavebního úřadu zasáhla tato situace hned na několika úrovních, ať již se jedná o omezení chodu poboček a zkrácení úředních hodin, pozastavení konání zkoušek způsobilosti a technických prohlídek malých plavidel či výkonu dozorové činnosti, která musela být v návaznosti na centrální plošná opatření omezující volný pohyb osob rovněž redukována. Státní plavební správa se přesto snažila negativní dopady těchto opatření v rámci svých možností mírnit a případná omezení z nich vyplývající adekvátně kompenzovat. Z toho důvodu bylo např. v období rozvolnění opatření umožněno uchazečům přihlášeným na zrušené termíny zkoušek absolvovat zkoušku v náhradním termínu a přidány byly také nové termíny zkoušek, osvědčilo se rovněž zavedení systému elektronické rezervace termínů technických prohlídek. Státní dozor vykonávaný na vnitrozemských vodních cestách byl stejně jako v minulých letech zaměřen na kontroly úseků vodních cest s nejvyšší intenzitou plavebního provozu, zejména na vodní plochy oblíbené rekreanty, a to především v období letních měsíců, kdy jsou tyto plochy nejvíce zatíženy plavebním provozem, ale i ostatními rekreačními činnostmi. V letošním roce bylo patrné, že i vzhledem k doporučení vlády omezit cestování občanů ČR do zahraničí se rozhodlo trávit svůj volný čas u oblíbených vodních nádrží a řek ještě více Čechů než obvykle. Pobočky SPS se věnovaly dozorové činnosti až na výjimky každý víkend a bylo-li to z hlediska jejích personálních kapacit možné, také ve vybraných všedních dnech. V tomto směru hraje nezanedbatelnou úlohu také dlouhodobá spolupráce s Policií ČR. I v tomto roce byly SPS naplánovány společné hlídky s PČR, které jsou vždy přínosem pro obě instituce. Takto nastavená spolupráce funguje již několik let a je nutno poznamenat, že v roce 2017 byla stvrzena Dohodou o vzájemné spolupráci.
Vyhlášený nouzový stav se projevil i ve vztahu k režimu provozu na plavebních objektech, zejména na plavebních komorách. Jelikož jsou tyto objekty součástí kritické infrastruktury, informovala SPS na základě informací podniků povodí provozovatele plavidel o změnách proplavování na dopravně významných vodních cestách. Je potřeba zdůraznit, že proplavování nebylo zastaveno, došlo pouze k omezení proplavovacích časů z důvodu personálního zabezpečení plavebních objektů jako kritické infrastruktury ze strany podniků povodí. Podniky povodí jasně specifikovaly podmínky proplavení, resp. časy, kdy je potřeba učinit ohlášení proplavení konkrétní plavební komorou (systém ohlášení proplavení 3 hodiny předem, resp. do 18 hod). Od 1. června se režim proplavování vrátil do původního režimu stejného jako v období před nouzovým stavem. S ohledem na mimořádná opatření vyhlášená spolu s nouzovým stavem omezila SPS ve smyslu usnesení vlády č. 217 od 16. března provoz a činnosti poboček Praha, Děčín a Přerov – zkrátila úřední hodiny, omezila kontakt s veřejností, požádala veřejnost o nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým nebo telefonickým kontaktem ve všech možných případech. SPS dále zrušila termíny zkoušek způsobilosti a výkon státní správy omezila jenom na neodkladné záležitosti spojené s agendou týkající se plavidel jiných než malých a provozování vnitrozemské vodní dopravy. Zachováno bylo konání profesní zkoušky způsobilosti, které souvisí s výkonem povolání u jednotlivých členů posádek a zachována byla také činnost komise pro schvalování technické způsobilosti plavidel jiných než malých. Po měsíci od vyhlášení nouzového stavu, tj. dne 14. dubna 2020, obnovila SPS provádění technických prohlídek malých plavidel v plném rozsahu. Jako velice funkční se ukázal systém rezervace termínů technických prohlídek, který byl zprovozněn v únoru 2019. Období nouzového stavu potvrdilo správné rozhodnutí vedení SPS zjednodušit systém objednávání, resp. snížit zátěž referentů plavebních dokladů (snížení telefonického objednávání a soustředění se na přípravu a samotný výkon technické prohlídky plavidla). Pozitivní ohlasy žadatelů i zaměstnanců SPS, i s ohledem na hygienická opatření vyhlašovaná Ministerstvem zdravotnictví v průběhu nouzového stavu i po něm, vedly k rozhodnutí, že SPS zachová tento systém objednávání technických prohlídek malých plavidel již evidovaných v plavebním rejstříku i nadále.

Více informací lze dohledat v přložené zprávě SPS - Analýza plavební sezóny roku 2020, státní dozor na vodních cestách v období 1. 4. - 30. 9. 2020

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků