Analýza plavební sezóny roku 2019

Analýza plavební sezóny roku 2019
31.01.2020 12:45:39Analýzy plavebních sezón
Analýza plavební sezóny roku 2019
Plavební sezóna 2019 ukázala, že ve srovnání se sezónami 2016 – 2018 se situace na úsecích vodních cest   s intenzivním provozem zásadně nezměnila.

Státní dozor vykonávaný na vnitrozemských vodních cestách byl stejně jako v minulých letech zaměřen          na kontroly úseků vodních cest s nejvyšší intenzitou plavebního provozu, zejména na vodní plochy oblíbené rekreanty, a to především v období letních měsíců, kdy jsou tyto plochy nejvíce zatíženy plavebním provozem, ale i ostatními rekreačními činnostmi. Velká část kontrol byla provedena ve spolupráci s Policií České republiky v rámci již tradiční akce „VODA“.

Zaměstnanci pověření výkonem státního dozoru nezjistili v průběhu letošní plavební sezóny výrazný nárůst ani úbytek přestupků ve vnitrozemské plavbě, stejně jako v minulých letech bylo protiprávní jednání zjištěno zhruba u jedné čtvrtiny kontrolovaných plavidel. Na rozdíl od předchozího roku se však změnila četnost některých zjištěných přestupků, výrazně se zvýšil např. počet vůdců plavidel nerespektujících příkaz plutí ve výtlačném režimu, počet vůdců vedoucích plavidlo, aniž by vlastnili příslušný průkaz způsobilosti, ale také počet vůdců plavidel provozujících akrobatickou či rychlostní plavbu mimo vymezenou vodní plochu. Porušení pravidel plavebního provozu je také nejčastějším důvodem plavebních nehod a nejinak tomu bylo i v letošním roce,       z toho důvodu se Státní plavební správa také v příštím roce hodlá zaměřit nejen na činnost represivní, ale také osvětovou a preventivní, kterou vnímá jako klíčovou ve vztahu k zachování plavební bezpečnosti.

Relativní počet plavebních nehod i přes prudký nárůst intenzity plavebního provozu nestoupá, stále častěji se však na plavebních nehodách podílejí malá plavidla, zejména z důvodu zvyšující se obliby rekreační plavby, ale také vlivem hydrologických podmínek, které v kombinaci s komplikacemi spojenými s rozvojem infrastruktury vodních cest výrazně omezují plavbu velkých lodí.

Sucho bylo příčinou omezení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes plavební komoru Kořensko a později zastavení provozu lodního zdvihadla Orlík. Plavební provoz je také dlouhodobě komplikován především v úseku dolního Labe v oblasti mezi Masarykovým zdymadlem v Ústí nad Labem a státní hranicí s Německem.
V roce 2019 byly zahájeny rozsáhlé stavební práce na vltavské vodní cestě, které mají za cíl zvýšit komfort plavby na této dopravně významné vodní cestě, a to zejména úprava ohlaví plavební komory Hořín a zabezpečení podjezdných výšek na vltavsko-hořínském plavebním kanálu. Pokračuje také modernizace rejd plavební komory Štvanice. V plánu je rovněž modernizace lodního zdvihadla Orlík.

Do plavební sezóny 2019 zasáhla novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, která se z větší části týkala změn v oblasti technické způsobilosti plavidel jiných než malých. Praktickým důsledkem této novely je zejména ustanovení, které nově zavádí povinnost provozovatelům jiných než malých plavidel opatřit tato plavidla zařízením AIS sloužícím ke sledování polohy plavidel za účelem zvýšení bezpečnosti plavebního provozu.

Jakkoliv vyznívají statistiky vývoje nehodovosti a vývoje počtu přestupků pozitivně, je nutné do budoucna v nastoleném trendu účinného výkonu státního dozoru pokračovat. Klíčovou se tak do budoucna jeví právě spolupráce s ostatními dozorovými orgány, ať již s Policií ČR nebo s obecními policiemi, které disponují poříčními odděleními. Preventivně represivní účinek státního dozoru je neoddiskutovatelnou podmínkou zachování bezpečného plavebního provozu v České republice.
 
Nezanedbatelnou roli však hraje také osvetová cinnost, která musí probíhat nejen v rovine tvorby edukacních projektu, ale také v rovine spolupráce se zástupci územní samosprávy ci se zájmovými spolky obcanu. Každorocne se v plavebním provozu objevují nové aktivity, nová plavidla, jejichž zaclenení do již tak intenzivního provozu nemusí být bez komplikací a práve spolupráce se sdruženími obcanu, která vznikají, bývají efektivní cestou, jak osvetu pravidel plavebního provozu dále šírit.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků