Analýza plavební sezóny roku 2018

Analýza plavební sezóny roku 2018
16.01.2019 20:10:53Analýzy plavebních sezón
Analýza plavební sezóny roku 2018
Ministerstvo dopravy připravilo se Státní plavební správou materiál "Analýza plavební sezóny roku 2018". Tento materiál nejprve uvádí přehled a postavení jednotlivých orgánů vykonávajících specializovaný i obecný dozor nad dodržováním právních předpisů v oblasti vnitrozemské plavby. Stěžejní část materiálu však tvoří samotné hodnocení plavební sezóny, kde jsou analyzována získaná data z dozorové činnosti státních orgánů v oblasti vnitrozemské plavby za období od 1. 4. do 30. 9. 2018.

V období od dubna do září roku 2018 vykonávaly jednotlivé pobočky Státní plavební správy dozor v oblastech své působnosti, kdy kontroly byly cíleny zejména na vodní cesty s intenzivním provozem rekreačních plavidel (Slapy, Orlík a řeka Morava vč. Baťova kanálu). V počtu 18 pracovníků bylo v rámci 183 dnů realizováno 206 kontrol na 32 úsecích vodních cest a zkontrolováno bylo celkem 933 plavidel.

V roce 2018 pokračovala rovněž velice intenzivní spolupráce Policie ČR se Státní plavební správou v oblasti dozorové činnosti na vodních cestách. Plavební úřad aktivně spolupracoval na bezpečnostním opatření Policie ČR „Voda 2018", které se konalo v průběhu měsíců červenec a srpen. Společně s pracovníky SPS se policisté zaměřili především na odhalování protiprávních jednání v souvislosti s vedením a provozem plavidel na sledovaných i nesledovaných vodních cestách. Opět se jednalo zejména o kontrolu plavidel, přístavišť, půjčoven lodí, vodáků, plavců, rybářů a vůdců malých plavidel. U vůdců plavidel byl při kontrolách kladen zejména důraz na dodržování zákazu vedení plavidel pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a psychotropních látek. Celkem se akce zúčastnilo 565 policistů v rámci 195 akcí. Bylo zkontrolováno 1504 plavidel, z toho na 110 plavidlech byly zjištěny závady. V 285 kontrolovaných přístavištích bylo zjištěno 5 závad a v 85 kontrolovaných půjčovnách lodí byly zjištěny jenom dvě závady. V rámci této akce SPS zkontrolovala 172 plavidel a zjistila 42 porušení zákona o vnitrozemské plavbě, z toho s účastí Policie ČR zkontrolovala 91 plavidel a zjistila 29 porušení tohoto zákona.

Z hlediska nehodovosti je možné uvést, že k 30. 9. 2018 bylo evidováno 20 plavebních nehod, přičemž z tohoto počtu byla pouze 1 nehoda vyhodnocena jako velká. Na 18 plavebních nehodách měla účast výlučně malá plavidla, v jednom případě kolidovala osobní loď se stojící plachetnici a v jednom případě se jednalo o potopení osobní lodě při stání v přístavu.

Materiál se také podrobně zabývá opatřeními přijatými v rámci plavební sezóny roku 2018 za účelem zvyšování bezpečnosti plavby, a to zejména problematikou vymezených ploch pro koupající se, zavedením výtlačného režimu na některých částech vodních cest, vymezením vodních ploch, v nichž lze provádět plavbu s akrobatickými prvky a figurami, a osvětovou činností.

Státní plavební správa přistoupila v plavebních sezónách 2016-2018 k úpravě plavebního provozu na dvou úsecích vltavské vodní cesty v Praze a rozhodla o osazení signálních znaků, kterým se od dubna do konce října zavádí na těchto úsecích plavba ve výtlačném režimu. Konkrétně se jedná o úseky od plavební komory Praha-Štvanice proti proudu k železničnímu mostu na Výtoni, včetně zdrže Staroměstského jezu a dále od Císařské louky po Barrandovský most. Na těchto úsecích je intenzivní provoz osobní lodní dopravy, rekreačních a malých plavidel. Často jsou tyto úseky v letních měsících využívány veslaři a kanoisty k tréninkové přípravě. Uvedené dopravní opatření se od svého zavedení ukázalo jako vhodné, protože v plavební sezóně 2016 a 2017 na tomto úseku nedošlo k žádné vážné plavební nehodě nebo jiné mimořádné události.

Již v materiálech Analýza plavební sezóny roku 2016 a 2017 bylo avizováno zavedení dopravního opatření na některých úsecích vodní nádrže Slapy, a to z důvodu zajištění větší bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu. Na základě vyhodnocení plavebního provozu byly stanoveny dva úseky, kde je plavební provoz nejintenzivnější, a to od Nové Rabyně (ř. km 93,70) po Měřín-Hrdlička (ř. km 97,85) a od silničního mostu (ř. km 100,51) po ústí Mastníku (ř. km 105,00). V těchto úsecích byl v plavební sezóně roku 2018 od 15. června do 15. září zaveden signálními znaky režim plavby ve výtlačném režimu.

Dalším dopravním opatřením na vodní nádrži Slapy a Orlík, které bylo z části realizováno již v roce 2016 a 2017, bylo osazení plavebního značení, kterým byly vymezeny plochy pro koupající se. Do takto vymezených ploch mají zakázáno vplouvat plavidla s vlastním strojním pohonem, příp. všechna plavidla. Postupně jsou tato dopravní opatření realizována na dalších intenzivně využívaných vodních nádržích v ČR. V plavební sezóně roku 2018 byly aktivně užívány k rekreaci plochy pro koupání na uvedených vodních plochách: Slapy (12 ploch), Orlík (8 ploch), Brněnská přehrada (5 ploch), Vranov (2 plochy) a Dalešice (2 plochy). V roce 2018 byly nově vymezeny k rekreaci plochy pro koupání na uvedených vodních plochách: Těrlicko (3 plochy) a Žermanice (4 plochy).

Zákon o vnitrozemské plavbě umožňuje plavebnímu úřadu vymezit opatřením obecné povahy část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě. Obdobně lze vymezit část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem. V plavební sezóně roku 2018 bylo pro širokou veřejnost vymezeno 15 vodních ploch pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě. Pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem bylo v plavební sezóně roku 2018 vymezeno 21 vodních ploch.

Po vyhodnocení plavebních sezón 2016-2018 lze v současné době považovat v materiálu uvedená plavební opatření za dostačující, a to s ohledem na stávající intenzitu plavebního provozu i strukturu protiprávních jednání na těchto úsecích vodní cesty.

Navzdory zvyšujícímu se zájmu o rekreační plavbu patří vodní doprava (včetně rekreační plavby) k nejbezpečnějším druhům dopravy, což jednoznačně prokazují statistiky nehodovosti. Aby byla stávající vysoká míra bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách zachována, je třeba v souvislosti se zvyšujícím se zájmem o rekreační plavbu a zvyšujícím se počtem plavidel reagovat nejen v oblasti realizace konkrétních dopravních opatření na vodních cestách, ale také intenzitou dozorové činnosti. V této souvislosti materiál zdůrazňuje potřebu udržovat vysokou míru koordinace činnosti Státní plavební správy a Policie ČR v oblasti výkonu dozoru na vnitrozemských vodních cestách.

Celý zpracovaný materiál je přiložen níže.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků