Analýza plavební sezóny roku 2017

Analýza plavební sezóny roku 2017
22.03.2018 13:03:30Analýzy plavebních sezón
Analýza plavební sezóny roku 2017


Ministerstvo dopravy připravilo se Státní plavební správou materiál "Analýza plavební sezóny roku 2017". Tento materiál nejprve uvádí přehled a postavení jednotlivých orgánů vykonávajících specializovaný i obecný dozor nad dodržováním právních předpisů v oblasti vnitrozemské plavby. Stěžejní část materiálu však tvoří samotné hodnocení plavební sezóny, kde jsou analyzována získaná data z dozorové činnosti státních orgánů v oblasti vnitrozemské plavby za období od 1. 4. do 30. 9. 2017. V relevantních případech pracuje materiál pro srovnání i s daty z minulých let.

V období od dubna do září roku 2017 vykonávaly jednotlivé pobočky Státní plavební správy dozor v oblastech své působnosti, kdy kontroly byly cíleny zejména na vodní cesty s intenzivním provozem rekreačních plavidel (Slapy, Orlík a řeka Morava vč. Baťova kanálu). V počtu 18 pracovníků bylo v rámci 147 dnů realizováno 206 kontrol na 32 úsecích vodních cest a zkontrolováno bylo celkem 1 275 plavidel.

K zintenzivnění dozorové činnosti docházelo v této sezóně opět v době letních prázdnin, kdy bylo v jednom měsíci v průměru zkontrolováno 140 plavidel jednou pobočkou Státní plavební správy. Státní plavební správa vykonávala kontrolní činnost všechny víkendy v červenci a srpnu, tj. celkem 18 dní.

V roce 2017 pokračovala rovněž velice intenzivní spolupráce Policie ČR se Státní plavební správou v oblasti dozorové činnosti na vodních cestách. Plavební úřad aktivně spolupracoval na bezpečnostním opatření Policie ČR „Voda 2017“, které se konalo ve dnech 30. 6. až 9. 7. 2017. Společně s pracovníky Státní plavební správy se policisté zaměřili především na odhalování protiprávních jednání v souvislosti s vedením a provozem plavidel na sledovaných a nesledovaných vodních cestách a vodních plochách. Opět se jednalo zejména o kontrolu plavidel, přístavišť, půjčoven lodí, vodáků, plavců, rybářů a vůdců malých plavidel. Celkem se akce zúčastnilo 279 policistů v rámci 89 akcí, bylo zkontrolováno 606 plavidel a 93 přístavišť. V rámci této akce Státní plavební správa zkontrolovala 198 plavidel, z toho s účastí Policie ČR 145 plavidel. Policie ČR zopakovala obdobnou kontrolní akci v srpnu pod názvem „Voda II. 2017“ a v rámci této akce bylo zkontrolováno 102 plavidel a 20 přístavišť.

Nastavená spolupráce mezi Státní plavební správou a Policií ČR se ukázala jako funkční a účelná, což dokresluje i to, že obě instituce v říjnu roku 2017 podepsaly Dohodu o spolupráci, která upravuje součinnost v oblasti kontrolní činnosti a poskytování informací statistického charakteru o zjištěných přestupcích podle zákona o vnitrozemské plavbě a vodního zákona.

Z hlediska nehodovosti je možné uvést, že k 30. 9. 2017 bylo evidováno 10 plavebních nehod, z toho na 8 měla účast malá plavidla. Ve všech případech vznikla pouze materiální škoda.

Materiál se také podrobně zabývá opatřeními přijatými v rámci plavební sezóny roku 2017 za účelem zvyšování bezpečnosti plavby, a to zejména problematikou vymezených ploch pro koupající se, zavedením výtlačného režimu na některých částech vodních cest, vymezením vodních ploch, v nichž lze provádět plavbu s akrobatickými prvky a figurami, a osvětovou činností.

Státní plavební správa přistoupila v plavebních sezónách 2016 a 2017 k úpravě plavebního provozu na dvou úsecích vltavské vodní cesty v Praze a rozhodla o osazení signálních znaků, kterým se od dubna do konce října zavádí na těchto úsecích plavba ve výtlačném režimu. Konkrétně se jedná o úseky od plavební komory Praha-Štvanice proti proudu k železničnímu mostu na Výtoni, včetně zdrže Staroměstského jezu a dále od Císařské louky po Barrandovský most. Na těchto úsecích je intenzivní provoz osobní lodní dopravy, rekreačních a malých plavidel. Často jsou tyto úseky v letních měsících využívány veslaři a kanoisty k tréninkové přípravě. Uvedené dopravní opatření se od svého zavedení ukázalo jako vhodné, protože v plavební sezóně 2016 a 2017 na tomto úseku nedošlo k žádné vážné plavební nehodě nebo jiné mimořádné události.

Již v materiálu Analýza plavební sezóny roku 2016 bylo avizováno zavedení dopravního opatření na některých úsecích vodní nádrže Slapy, a to z důvodu zajištění větší bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu. Na základě vyhodnocení plavebního provozu byly stanoveny dva úseky, kde je plavební provoz nejintenzivnější, a to od Nové Rabyně (ř. km 93,70) po Měřín-Hrdlička (ř. km 97,85) a od silničního mostu (ř. km 100,51) po ústí Mastníku (ř. km 105,00). V těchto úsecích byl v plavební sezóně roku 2017 od 15. června do 15. září zaveden signálními znaky režim plavby ve výtlačném režimu.

Dalším dopravním opatřením na vodní nádrži Slapy a Orlík, které bylo z části realizováno již v roce 2016, bylo osazení plavebního značení, kterým byly vymezeny plochy pro koupající se. Do takto vymezených ploch mají zakázáno vplouvat plavidla s vlastním strojním pohonem, příp. všechna plavidla. Postupně jsou tato dopravní opatření realizována na dalších intenzivně využívaných vodních nádržích v ČR. V plavební sezóně roku 2017 byly aktivně užívány k rekreaci plochy pro koupání na uvedených vodních plochách: Slapy (12 ploch), Orlík (8 ploch), Brněnská přehrada (5 ploch), Vranov (2 plochy) a Dalešice (2 plochy).

Zákon o vnitrozemské plavbě umožňuje plavebnímu úřadu vymezit opatřením obecné povahy část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě. Obdobně lze vymezit část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem. V plavební sezóně roku 2017 bylo pro širokou veřejnost vymezeno 11 vodních ploch pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě. Pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem bylo v plavební sezóně roku 2017 vymezeno 20 vodních ploch.

Po vyhodnocení plavební sezóny 2016 a 2017 lze v současné době považovat v materiálu uvedená plavební opatření za dostačující, a to s ohledem na stávající intenzitu plavebního provozu i strukturu protiprávních jednání na těchto úsecích vodní cesty.

Z materiálu také jednoznačně vyplývá zvyšující se zájem o rekreační plavbu a její realizaci především v tuzemsku, například v roce 2017 bylo k 30. 9. nově zaevidováno více než 700 malých plavidel a nově získalo oprávnění k vedení těchto plavidel více než 2 600 osob. Uvedené počty nově registrovaných plavidel a nových oprávnění k jejich vedení jsou srovnatelné s rokem 2016.

V květnu roku 2017 byla otevřena plavební komora překonávající spád jezu Hněvkovice u Týna nad Vltavou. Tím došlo k dokončení 33 km úseku vodní cesty z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic. Délka vodní cesty z Českých Budějovic po přehradní hráz Orlík pro všechna plavidla je 98 km a s omezením pro plavidla do 3,5 tuny a šířky 3 m (kvůli parametrům lodního výtahu na Orlíku a vleku na Slapech) do Mělníka je 239 km. Toto prodloužení se odrazilo na intenzitě provozu na vltavské kaskádě, kde došlo k téměř stoprocentnímu nárůstu počtu proplavení – v roce 2016 proplaveno 3 277 plavidel a za rok 2017 (k 30. 9.) to bylo více než 6 100 plavidel.

Navzdory zvyšujícímu se zájmu o rekreační plavbu patří vodní doprava (včetně rekreační plavby) k nejbezpečnějším druhům dopravy, což jednoznačně prokazují statistiky nehodovosti. Aby byla stávající vysoká míra bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách zachována, je třeba v souvislosti se zvyšujícím se zájmem o rekreační plavbu a zvyšujícím se počtem plavidel reagovat nejen v oblasti realizace konkrétních dopravních opatření na vodních cestách, ale také intenzitou dozorové činnosti. V této souvislosti materiál zdůrazňuje potřebu udržovat vysokou míru koordinace činnosti Státní plavební správy a Policie ČR v oblasti výkonu dozoru na vnitrozemských vodních cestách.

V rámci spolupráce Státní plavební správy s místními samosprávami a se starosty zejména z okolí vodních nádrží Orlík a Slapy byla kromě konzultací připravovaných dopravních opatření rozvíjena i osvětová činnost. Prostřednictvím internetových stránek měst a obcí a jejich periodik byl distribuován leták pro vůdce plavidel i pro koupající se. Obsahem letáku jsou základní pravidla chování se na vodních plochách s intenzivním plavebním provozem.

Ministerstvo dopravy ve spolupráci se Státní plavební správou a Českou televizí připravilo pro širokou plaveckou veřejnost, resp. účastníky plavebního provozu šest krátkých spotů, které jednoduše vysvětlují základní pravidla plavebního provozu. Tyto vzdělávací spoty jsou nadále ke zhlédnutí na webových stránkách www.ceskatelevize.cz/porady/11901895829-bezpecnost-plavebniho-provozu/

Tento způsob oslovení účastníků plavebního provozu, který je již řadu let běžným způsobem vzdělávání účastníků silničního provozu, byl ve vodní dopravě dosud postrádán. Vizualizace mimořádných událostí nebo střetů na vodě značným způsobem pomáhá v edukaci široké veřejnosti k zodpovědnému chování na vodě jak vůči sobě, tak vůči ostatním. Základním mottem všech spotů je: „Na vodě nejsi sám.“ Je zřejmé, že i tyto spoty měly vedle kontrolní a dozorové činnosti úřadu dopad na nehodovost této plavební sezóny.

Celý zpracovaný materiál je přiložen níže.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků