Analýza plavební sezóny roku 2016

Analýza plavební sezóny roku 2016
08.12.2017 10:54:32Analýzy plavebních sezón
Analýza plavební sezóny roku 2016
Ministr dopravy předložil v dubnu roku letošního roku vládě ČR materiál „Analýza plavební sezóny roku 2016“.
Vláda vzala předmětný materiál s informacemi o činnosti dozorových orgánů a situaci na vodních cestách ČR v roce 2016 na vědomí a na základě informací v něm obsažených a předložených návrhů dospěla k závěru, že je třeba zvýšit koordinaci dozorové činnosti mezi Státní plavební správou a Policií ČR. Vláda dále uložila ministru dopravy zajistit na vhodných místech zřízení vymezených vodních ploch, v nichž lze provádět plavbu s akrobatickými prvky a figurami.

Vláda tak potvrdila zájem na zachování vysoké bezpečnosti plavebního provozu na vodních cestách ČR i snahu zvýšit koordinaci mezi jednotlivými dozorovými orgány.

K samotnému dozoru na vodních cestách je třeba uvést, že Státní plavební správa jako správní úřad vykonávající dozor na vodních cestách ČR, zkontrolovala v plavební sezóně roku 2016, tedy v měsících od dubna do září, celkem 1302 plavidel. U 328 kontrolovaných plavidel bylo zjištěno nějaké porušení právních předpisů. Ve správním nebo přestupkovém řízení je projednáváno 161 správních deliktů. Z uvedeného pak především vyplývá, že 75 % účastníků plavebního provozu právní předpisy upravující vnitrozemskou plavbu dodržuje.

Nejčastěji byly právní předpisy porušovány nedodržením významu plavebního značení, a to zejména porušováním zákazu proplutí nebo nerespektováním signálních znaků nařízeného režimu plavby ve výtlaku. Častým přestupkem byla plavba bez průkazu způsobilosti k vedení plavidla, kdy vůdce plavidla neměl průkaz způsobilosti při sobě a nemohl tak kontrolnímu orgánu na místě svou způsobilost prokázat. Absence lodního osvědčení na plavidle, kterým je prokazována technická způsobilost plavidla, byla rovněž velmi častým přestupkem. Srovnatelně s předchozími plavebními sezónami byly zjišťovány závady v označení plavidel poznávacími znaky nebo v jejich neúplném vybavení záchrannými prostředky. V této plavební sezóně bylo zjištěno ve 29 případech vedení malých plavidel osobou pod vlivem alkoholu, což představuje nárůst tohoto protiprávního jednání o 9 případů oproti loňské plavební sezóně.

Státní plavební správa v rámci své pravomoci šetřit plavební nehody k 30. září evidovala 18 plavebních nehod. Na 17 z nich měla účast malá plavidla. Jedna plavební nehoda měla za následek smrtelný úraz, ke kterému došlo na vodní nádrži Orlík při kolizi vodního skútru s motorovou pramicí.

O víkendech, svátcích a v období letních prázdnin byla dozorová činnost přednostně zaměřena do míst s intenzivním plavebním provozem rekreačních plavidel. Jednalo se především o vodní nádrže Lipno, Orlík, Slapy, Hracholusky, Nové Mlýny, Brněnská a Vranovská přehrada, ale i Baťův kanál.

Zvýšený plavební provoz byl zaznamenán v průběhu uplynulé plavební sezóny zejména v některých úsecích vodní nádrže Slapy. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu je proto zvažováno v plavební sezóně 2017 přijetí dopravního opatření pro tuto vodní cestu, na základě kterého by v úseku s intenzivním plavebním provozem od Nové Rabyně ř. km 94,00 po Měřín (Hrdlička) ř. km 98,00 a v úseku od silničního mostu na ř. km 100,50 po Mastník ř. km 105,00 byl zaveden režim plavby ve výtlaku. Za nebytně nutné dopravní opatření pro tuto vodní cestu je považováno vymezení dvou ploch pro provoz vodních skútrů sloužících k sportovní jízdě s akrobatickými prvky.

Na vodní nádrži Orlík byl zaznamenán plavební provoz s nižší intenzitou, než je tomu na vodní nádrži Slapy. Po vyhodnocení plavební sezóny a s ohledem na geomorfologický charakter této vodní nádrže je možné přijatá dopravní opatření, tj. vymezení ploch pro koupající se a vymezení plochy pro provoz vodních skútrů, považovat v zásadě za dostatečná. Situace na vodní nádrži Orlík však bude nadále sledována a vyhodnocována.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků