Dokumenty

Zrušit filtry

Silniční doprava - metodika MD

Metodika:Metodický pokyn k používání elektrokol, elektroběžek a podobných prostředkůMetodická pomůcka pro zkušebního komisařeMetodický pokyn "Propojení eTestů a centrálního registru řidičů - Eliška"Metodická pomůcka pro sjednocení postupu OÚ a KÚ při stanovování místní úpravy provozu na pozemních komunikacíchMetodická pomůcka pro sjednocení postupu OÚ a KÚ při stanovování místní...

Silniční doprava - stanoviska MD

Stanoviska:Stanovisko k uplatnění podmínek pravidelného školení za účelem vydání řidičského průkazu se záznamem profesní způsobilosti řidiče, nebo vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče;Stanovisko Ministerstva dopravy k odpovědnosti za provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění (3. 4. 2018)Stanovisko ke lhůtě pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů...

Silniční doprava - právní předpisy

Zákony:Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 247/2000 Sb.,o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 56/2001 Sb.,ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních...

Silniční doprava - právní předpisy EU

Základní dokumenty:Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ( k 7. 6. 2016, 2016/C 202/1)Konsolidované znění smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (2016/C 203/01)Listina základních práv Evropské unie (2016/C 202/02)Lisabonská smlouva - Smlouva pro Evropu 21. stoletíNařízení EU:nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém...

Úmluva COTIF ve znění Vilniuského protokolu

Úmluva byla podepsána v Bernu (1980), ratifikována (1983) a stala se právním předpisem - platným i pro ČSSR (1985) - jejím uveřejněním ve Sbírce zákonů, a to vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb. Vláda České republiky svým usnesením č. 343 z dubna 1999 souhlasila s postupem delegace České republiky na Valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu...

Legislativa pro námořní plavbu

NÁMOŘNÍ PLAVBA:  • Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů  Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě (znění platné od 1.7. 2015) - viz příloha. Původní účinnost od 1.7.2000 (vyhlášen v částce č. 22/2000 Sb.) • Vyhláška č. 336/2015 Sb., o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi - viz příloha.  Účinnost od 26.12.2015...

Námořní legislativa ČR a EU

1. Úmluva č. 181/1928 Sb. týkající se zjednodušení inspekce vystěhovalců na lodích Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.; Schváleno (Vydáno): 28.03.1928 Účinnost od: 25.05.1928 Uveřejněno v č. 63/1928 Sbírky zákonů na straně 1061   2. Úmluva č. 64/1932 Sb. o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaná v Ženevě dne 9. prosince 1923 Schváleno...

Námořní legislativa v ČR

Zákon o námořní plavbě č. 61/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů                                                     V částce 47 Sbírky zákonů, ročník 2022, byl dne 26. dubna 2022 vyhlášen  Zákon  č. 90/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 61...

Zákony v drážní dopravě

• Zákon č. 426/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Důvodová zpráva Zákon č. 426/2021 Sb. je účinný od 1. února 2022 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 50, 51, 52 a 110, která nabývají účinnosti dnem 16. června 2024. • Zákon č...

Nařízení vlády a vyhlášky v drážní dopravě

• Prováděcí předpisy k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách• Úplné znění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. a nařízení vlády č. 457/2013 Sb. (účinnost od 1. 1. 2014)- Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. je účinné od 1.7.2000 (vyhlášeno v částce č. 1/2000 Sb.), NV č. 295/2000 Sb. je účinné od 28...

Celkem dokumentů:13