Schválený program vlády: důchodci a studenti budou jezdit ve vlacích bezplatně

Schválený program vlády: důchodci a studenti budou jezdit ve vlacích bezplatně
8.1.2018Tiskové zprávy

Vláda Andreje Babiše počítá ve svém programovém prohlášení s bezplatným cestováním ve vlacích pro důchodce starší 65 let, žáky a studenty do 26 let. Mezi vyjmenované prioritní dopravní stavby přibylo také pokračování dálnice D49.

Schválený program vlády: důchodci a studenti budou jezdit ve vlacích bezplatně
„Senioři a studenti si zaslouží dopravu vlakem zdarma, proto jsme do finálního znění programového prohlášení vlády tenhle náš návrh napsali. Máme tu režijní jízdné pro zaměstnance drah, pro seniory a bývalé zaměstnance. To nám vždy bránilo v soutěžení a otevření trhu na železnici,“ řekl po mimořádném jednání vlády ministr dopravy Dan Ťok.

Podle ministra tuto problematiku bylo nutné dlouhodobě vyřešit. „Předpokládáme, že bude nějaký seniorpas nebo průkaz pro studenty, který by byl zpoplatněný a na základě kterého by mohli jezdit důchodci nad 65 let a studenti do 26 let bezplatně,“ dodal ministr.

Podle konečného znění programového prohlášení má Babišova vláda „přijmout rozhodnutí, které za stanovených podmínek umožní bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro důchodce starší 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let“. Přesná podoba jízdného zdarma, a s tím spojené náklady pro stát, vyplynou až z nastavení podmínek. Důležitá bude například výše základního pasu pro seniory a studenty a další parametry, o kterých se povede debata.

Vláda: Do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic

Mezi priority Babišovy vlády patří podle finálního znění programového prohlášení také zintenzivnění výstavby dálnic na všech hlavních trasách, konkrétně na D1, D3, D4, D6, D7, D11, D35, D48, D49, D52, D55. Vláda také chce dokončit kompletní modernizaci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem.

„Do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavíme dalších 180 km dálnic,“ uvádí vláda v programovém prohlášení.

Kompletní znění části doprava programového prohlášení vlády
 
Prioritou Ministerstva dopravy bude urychlit přípravu a výstavbu dopravních staveb. Chceme zásadně pokročit směrem k dokončení páteřní dálniční sítě a dobudování obchvatů na silnicích I. třídy. Do dopravně správních agend zavedeme elektronizaci a usnadníme komunikaci občanů s úřady. Na železnici pustíme konkurenci a podpoříme přesun nákladní dopravy na koleje. Urychlíme přípravu vysokorychlostních tratí a projektů ke zlepšení plavebních podmínek u vodních dopravních cest.
 
Připravíme koncepční změnu stavebního práva v oblasti prioritních infrastrukturních staveb. Upravíme a doplníme zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a zákon o liniových stavbách tak, aby se zjednodušilo schvalování veřejně prospěšných staveb, omezilo obstrukční chování při povolovacích procesech dopravních staveb a snížila nadbytečná byrokratická zátěž v rámci povolovacích procesů.

Zintenzivníme výstavbu dálnic na všech hlavních trasách, konkrétně D1, D3, D4, D6, D7, D11, D35, D48, D49, D52, D55 a dokončíme kompletní modernizaci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem.
 
Do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavíme dalších 180 km dálnic.

Města na silnicích 1. třídy musí mít obchvaty, aby tranzitní doprava nejezdila přes jejich centra. Na silnicích I. třídy postavíme 130 km obchvatů, které odlehčí dopravně zatíženým městům a obcím. Mimo jiné jde o obchvaty či jejich další úseky okolo Slaného, Ostravy-Poruby, Hradce Králové, Otrokovic, Frýdku-Místku, Klatov, Jaroměře, Znojma, Břeclavi, Strakonic, Opavy, Karviné a řady dalších. Do roku 2021 zahájíme stavbu klíčové části Pražského okruhu D0 511 mezi Běchovicemi a D1. Územní rozhodnutí získáme pro stavby 518 a 519 mezi Ruzyní a Březiněvsí, u stavby 520 Březiněves – Satalice získáme souhlasné stanovisko EIA.
 
Do výstavby dopravní infrastruktury zapojíme formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) soukromé investory. Realizací pilotního projektu PPP zajistíme dostavbu a další provozování nedokončené části dálnice D4. Na základě zkušeností s projektem bude tento postup použit i u dalších dálnic (např. D7, D6, D3 nebo D35).

Nejpozději do roku 2020 dokončíme veřejnou soutěž na zajištění inovovaného a rozšířeného systému výkonového zpoplatnění pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny.
 
Usnadníme komunikaci občanů se státní správou v oblasti registrace vozidel a dalších registrů v rezortu dopravy. V návaznosti na již přijatou novelu zákona zrealizujeme, že řidičský průkaz si bude moci každý vyřídit i mimo své trvalé bydliště na jakémkoli úřadu s rozšířenou působností bez zbytečných formulářů a vlastních fotografií. Po zavedení občanských průkazů s čipem bude možné vše vyřídit i z domova.
 
Místo dálničních známek zavedeme elektronický dálniční kupón, který bude možné koupit prostřednictvím mobilní aplikace či internetu.
 
Vytvoříme podmínky pro mezioborovou spolupráci v oblasti nákladní dopravy tak, aby železniční a vodní doprava plnila služby pro silniční dopravce. Ze zdrojů EU proto podpoříme rozvoj terminálů kombinované dopravy. Cílem je vytvořit překladiště kontejnerů, která zajistí, aby po silnici probíhal pouze počáteční svoz a závěrečný rozvoz nákladní dopravy. Větší část délky uskutečněné přepravy by pak měla probíhat po železnici či po vodě.
 
Státem garantovaná veřejná železniční přeprava pro cestující bude nadále zajištěna v rozsahu minimálně 7,4 mld. Kč ročně, což představuje téměř 37 milionů vlakových kilometrů ročně na 28 linkách dálkové dopravy. Naším cílem je též modernizace vozidel a zvýšení kvality cestování.

Podpoříme realizaci otevřených nabídkových řízení na státem objednávaných rychlíkových spojích. České dráhy by měly fungovat jako standardní apolitický subjekt v reálném konkurenčním prostředí. Nástup konkurence však musí být postupný a stát při něm zohlední  skutečnost, že České dráhy jsou zatíženy náklady na režijní jízdné a zajištují obsluhu i méně atraktivních dálkových či regionálních linek.
 
Pro vyšší komfort cestujících zajistíme opravu minimálně šedesáti významných nádražních budov. Jedná se například o nádraží v Mostě, Praze-Smíchově či v Křižanově. Nevyužité prostory staničních budov budou nabídnuty k využití veřejné správě či komerčním subjektům.
 
V rámci veřejné dopravy zrealizujeme myšlenku vzniku „národního tarifu“. Cestující si na nádraží koupí jízdenku a může nastoupit do prvního vlaku, který jede jeho směrem. Bez ohledu na to, jaké dopravní společnosti vlak patří.
 
Budeme pokračovat v modernizaci celostátních i regionálních železničních tratí včetně elektrizace důležitých dosud neelektrifikovaných tratí tam, kde je to efektivní. Do konce volebního období pevně ukotvíme trasy plánovaných vysokorychlostních železničních tratí v územně plánovací dokumentaci krajů a pokročíme v jejich projektové přípravě. Pro klíčová spojení budou zpracovány studie proveditelnosti. Prioritami jsou osy Berlín – Drážďany-Ústí nad Labem - Praha, Praha – Brno - Břeclav, Brno – Přerov - Ostrava, u kterých chceme využít evropské financování.

U železničního spojení Praha-Kladno s odbočením na letiště Václava Havla získáme územní rozhodnutí, pokročíme výrazně v majetkoprávní přípravě a pro některé části zajistíme i stavební povolení.
 
Vláda přijme rozhodnutí, které za stanovených podmínek umožní bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro důchodce starší 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let.
 
Schválením Koncepce vodní dopravy, dokončením procesů EIA a zahájením územního řízení k realizaci plavebních stupňů Děčín a Přelouč pokročíme k vytvoření dostatečných plavebních podmínek na labsko-vltavské vodní dopravní cestě.
 
Po dokončení rozpracované studie proveditelnosti projektu vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe rozhodne vláda o dalším postupu.

Celé znění programového prohlášení vlády najdete na stránkách Úřadu vlády.

 
Zpět na výpis článků
Související články