Protiprávní jednání a boj s korupcí

Protiprávní jednání a boj s korupcí

Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“), byli s účinností od 1. července 2015 státním tajemníkem v Ministerstvu dopravy určeni prošetřovatelé, kteří přijímají a prošetřují oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených v Ministerstvu dopravy, a dále vedoucím Ministerstvu dopravy bezprostředně podřízeného služebního úřadu nebo prošetřovatelem v takovém služebním úřadu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce.

Prošetřovateli byli určeni Mgr. Jan Teleky, Mgr. Michal Svěrák a Mgr. Jakub Kopřiva, přičemž činnost prošetřovatele vykonává první uvedený, není-li přítomen v Ministerstvu dopravy, vykonává činnost prošetřovatele druhý uvedený a nejsou-li oba dva přítomni v Ministerstvu dopravy, vykonává činnost prošetřovatele třetí uvedený.

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu lze zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: protipravnijednani@mdcr.cz.

Pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v listinné podobě byla státním tajemníkem v Ministerstvu dopravy zřízena zvláštní schránka umístěná na úřední desce Ministerstva dopravy, která se nachází napravo od služebního vchodu do budovy Ministerstva dopravy z ulice Klimentská (u úřední desky).

Upozorňujeme, že uvedená zvláštní schránka i elektronická adresa jsou určeny výhradně pro příjem oznámení podávaných státními zaměstnanci zařazenými v Ministerstvu dopravy nebo v jiném služebním úřadu. Slouží tedy zejména vnitřním potřebám Ministerstva dopravy. Nejste-li státním zaměstnancem zařazeným v Ministerstvu dopravy nebo v jiném služebním úřadu a máte-li zájem obrátit se elektronickou cestou na Ministerstvo dopravy, využijte adresy elektronické podatelny Ministerstva dopravy posta@mdcr.cz. Listinná podání pak směřujte na kancelář podatelny umístěnou v budově Ministerstva dopravy.


Základní protikorupční dokumenty

Aktuální informace o aktivitách vlády a přístup k hlavním vnitrostátním i zahraničním dokumentům v oblasti boje s korupcí lze získat na stránce www.korupce.cz/.
 
Boj s korupcí jako jedna ze stěžejních priorit vlády je uskutečňován na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022, která:
 
  • je základním strategickým dokumentem vládní politiky v oblasti boje s korupcí,
  • vychází z Programového prohlášení vlády přijetého usnesením vlády ze dne 27. června 2018 č. 445,
  • svým obsahem staví na analytickém základě vládou projednaných Východisek pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017,
  • byla schválena usnesením vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855. 
Na základě přijaté Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 byl formulován Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022, který byl schválen usnesením vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1273. Akční plán boje boje proti korupci na roky 2021 a 2022 je rozdělen do čtyř prioritních oblastí (1. výkonná a nezávislá exekutiva, 2. transparentnost a otevřený přístup k informacím, 3. hospodárné nakládání s majetkem státu a 4. rozvoj občanské společnosti), z nichž vyplývají jak legislativní, tak nelegislativní opatření a postupy uplatňované v boji proti korupci.

Usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769 schválila vláda aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů do 30. června 2020 zajistit aktualizaci interních protikorupčních programů ve své nebo rezortní působnosti v souladu s aktualizovaným zněním Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.


Rezortní interní protikorupční program

Ministerstvo dopravy zpracovalo na základě usnesení vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy (aktualizace červen 2018), který je závazný pro všechny zaměstnance v Ministerstvu dopravy.
 

Služební a pracovní etika

Jedním ze základních předpokladů zdravého protikorupčního klimatu a úspěšného boje s korupcí ve správních úřadech je důsledné dodržování, prosazování a rozvíjení profesní etiky zaměstnanců v těchto úřadech.

Podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. t) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, je státní zaměstnanec povinen dodržovat pravidla etiky státního zaměstnance vydaná služebním předpisem. Tímto předpisem je pro státní zaměstnance zařazené v Ministerstvu dopravy služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Uvedený služební předpis můžete nalézt zde.

Zaměstnanci v Ministerstvu dopravy v pracovněprávních vztazích jsou povinni dodržovat pravidla etiky obsažená v Etickém kodexu zaměstnanců Ministerstva dopravy. Tento vnitřní předpis schválený rozhodnutím ministra dopravy ze dne 20. srpna 2012 můžete nalézt zde.
 

Poradci a poradní orgány

Na základě Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy zveřejňuje Ministerstvo dopravy vždy do 15. února a do 15. srpna příslušného kalendářního roku přehled poradců (tj. fyzických a právnických osob, včetně advokátů a advokátních kanceláří), poradních orgánů a jejich členů, jejichž služeb využívalo za předchozí pololetí. Ministerstvo dopravy zveřejňuje rovněž úplná platná znění statutů a jednacích řádů těchto poradních orgánů.

Mezi poradce v přehledu nejsou zahrnuty fyzické osoby, které se výlučně podílejí na výkonu správní činnosti na základě zákona. Mezi poradní orgány pak nejsou zařazeny ty kolegiální orgány, které jsou zřízeny zákonem nebo na základě zákona.

Smluvní nebo sjednané výše jednotkových odměn a výše celkových odměn skutečně vyplacených za dané období jsou u fyzických osob v přehledu uvedeny jen tehdy, udělila-li příslušná osoba s jejich zveřejněním souhlas podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 
Přehled poradců, poradních orgánů a jejich členů, jejichž činnost je financována z veřejných prostředků, za první pololetí roku 2021 můžete nalézt zde.
 
Přehled poradců, poradních orgánů a jejich členů, jejichž činnost není financována z veřejných prostředků, za první pololetí roku 2021 můžete nalézt zde.
 
Úplná platná znění statutů a jednacích řádů poradních orgánů můžete nalézt zde.

Předchozí přehledy poradců a poradních orgánů můžete nalézt na konci této stránky v sekci nazvané Stáhněte si.
 

Kontakty v případě podezření na korupci

V případě podezření ze spáchání korupce, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství, neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.
 
U vybraných trestných činů je to dokonce zákonná povinnost, za jejíž nedodržení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. Jedná se o trestný čin nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku a trestný čin neoznámení trestného činu podle § 368 trestního zákoníku, v případě korupce jde zejména o trestný čin přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku nebo trestný čin podplacení podle § 332 trestního zákoníku.
 
V případě podezření na korupční jednání, nejde-li o trestné činy přijetí úplatku, podplacení či další trestné činy taxativně uvedené v § 367 a 368 trestního zákoníku, je vhodné se obrátit na příslušné ministerstvo s podnětem na zahájení vlastního vnitřního šetření.
 
Adresa:
Ministerstvo dopravy
Samostatné oddělení kontroly
nábř. Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

Telefon: 225 131 535

V případě podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropských společenství, je možné se přímo obrátit na Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF), a to poštou, e-mailem či vyplněním elektronického formuláře. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm. Dále byla také v Bruselu zřízena bezplatná telefonní linka č.  00 800 0105 2004, která slouží všem občanům České republiky pro hlášení anonymních podezření. Výzva na tomto telefonním čísle je namluvena v českém jazyce.


Stáhněte si: