RZ na přání - Pro které kategorie vozidel nelze žádat o přidělení RZ na přání

RZ na přání - Pro které kategorie vozidel nelze žádat o přidělení RZ na přání
RZ na přání - Pro které kategorie vozidel nelze žádat o přidělení RZ na přání
 
Žádost:
Pro které kategorie vozidel nelze žádat o přidělení RZ na přání?
 Vyhláška č. 343/2014 stanovuje provedení RZ pro příslušné kategorie. Z jejího znění však není zcela zřejmé, pro které kategorie vozidel lze resp. naopak nelze zažádat o přidělení těchto RZ na přání.
Např. § 23b) uvádí: RZ na přání pro všechna silniční motorová a přípojná vozidla
§ 29 odst. 1) pak uvádí některé rozměry RZ na přání pro speciální a přípojná vozidla, § 29 odst. 2) pak barevné provedení.
Pro traktory (T,C), samojízdné pracovní stroje (SS) a přípojná vozidla traktorů (R) mají standardní registrační značky žlutý podklad - znamená to tedy, že pro tyto kategorie vozidel nelze zažádat o RZ na přání? A jak je to s přípojnými vozidly kat. O? Dle znění výše uvedených par. by mělo být možné pro ně RZ na přání získat?
 Oslovil jsem s výše uvedeným dotazem několik správních úřadů a odpovědi byly rozdílné, od varianty že nelze přidělit pro T,C, SS, R ale ani pro O, až po verzi že lze i pro T i R ale značka musí být v tomto případě s bílým podkladem. S ohledem na nejednoznačnost těchto odpovědí si tedy dovoluji obrátit se s tímto dotazem přímo na Vás.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy nejprve žadatele upozornilo na skutečnost, že  jeho podání bylo vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, jelikož tento zákon se nevztahuje na výklad právních norem, posuzování souladu právních norem s praxí, sdělování postupů týkajících se konkrétních životních situací, vytváření nových informací. Tyto dotazy může žadatel na úřad zaslat, ale standardní cestou bez odkazu na InfZ.
Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží Ministerstvo dopravy přistupovat vstřícně, poskytuje žadateli vysvětlení připravené věcně příslušným odborem provozu silničních vozidel ministerstva.
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v § 23- § 29 stanovuje druhy registračních značek, formu, provedení a obsah standardních registračních značek a registračních značek na přání. Dále  zde stanoví způsob zajištění a provedení tabulek s registrační značkou.
 
V § 23 písm. b) je  uvedeno, že registrační značky na přání jsou pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla.  Kategorie  vozidel  T, C, SS, R jsou zvláštní vozidla, pro která se používají jiné registrační značky.
 
Pro registrační značky na přání je v § 29, písm. h) až písm. m) popsáno provedení tabulek s registrační značkou na přání pro jednotlivé druhy silničních vozidel. Ve výčtu druhu vozidel není uveden druh vozidla traktor a jeho přípojné vozidlo a samojízdný pracovní stroj. Tzn., že na tento druh zvláštních  vozidel nemůže být přidělena registrační značka na přání. Na přípojné vozidlo, pokud není schváleno jako zvláštní vozidlo, pak může být přidělena registrační značka na přání.
 
Souhrnně lze tedy konstatovat, že:
-na kategorii silničních vozidel T, C, SS, R nelze přidělit registrační značku na přání
- na kategorii silničních vozidel O lze přidělit registrační značku na přání.

Informace byla poskytnuta dne 21. 6. 2017