Tatra 148 CAS 32 (zvláštní požární automobil) - převoz osob (hasičů)

Tatra 148 CAS 32 (zvláštní požární automobil) - převoz osob (hasičů)
Tatra 148 CAS 32 (zvláštní požární automobil) - převoz osob (hasičů)
 
Žádost:
 „Žádám Vás o informaci (stanovisko) k použití míst ke stání na nákladním automobilu. Přesněji se jedná o Tatru 148 CAS 32 (zvláštní požární automobil), který má v tech. průkazu místa k sezení 1+2 a místa ke stání 3. V zadní části vozu je k tomu uzpůsobena plocha. Chci se Vás zeptat, kdy je možné takový převoz osob (hasičů) použít, resp. čím je omezen. Na odboru dopravy místní ORP mi nebyli schopni nic jednoznačně potvrdit. Pouze mi ústně sdělili, že o žádném omezení nemají informace a převoz by mohl být bez "postihu".
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy nejprve upozornilo žadatele na skutečnost, že jeho podání bylo vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, jelikož tento zákon se nevztahuje na poskytování informací o správném postupu v konkrétní životní situaci a úřady nemají povinnost analyzovat a vykládat právní normy. Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží Ministerstvo dopravy přistupovat vstřícně, poskytuje žadateli vysvětlení věcně příslušného odboru agend řidičů.
 
Úvodem je nutné podotknout, že bez zaslání podrobnějších informací ohledně žadatelem zmiňovaného vozidla (technický průkaz, fotodokumentace atd.) nelze jednoznačně určit, zda je možné  stojící osoby na daném vozidle v rámci provozu  na pozemních komunikacích převážet  bez toho, aniž by docházelo k porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích a z toho vyplývající „postihů“.
 
Ministerstvo dopravy může však obecně uvést, že v žádném typovém schválení požárních vozidel s cisternovou automobilovou stříkačkou ani v technických požadavcích pro  automobilové stříkačky dle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, nejsou místa k stání uvedena. Podle vyjádření  výrobce hasičských nástaveb jsou tato místa určena pouze pro obsluhu v místě zásahu, nikoliv pro přepravu. Místa k stání v rámci  provozu na pozemních komunikacích jsou přípustná pouze pro vozidla kategorie M2, M3 - autobusy. 
 
Pokud bude mít žadatel další dotazy v této věci, je možné se obrátit již mimo režim InfZ přímo na věcně příslušný odbor agend řidičů. Kontakt sekretariát: telefon: 225 131 006,  E-mail: sekretariat.160@mdcr.cz (https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-ministerstva