Vyhledávání

Vyhledávání
Udržitelná městská mobilita (SUMP)
Doprava a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Bílá kniha - Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopnéhodopravního systému účinně využívajícího zdroje
Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evroppské unie
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
Listina základních práv Evropské unie
Lisabonská smlouva - Smlouva pro Evropu 21. století
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. září 2013 o podpoře evropské strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu (2012/2298(INI))
Sdělení Komise v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES o úpravě letního času – Harmonogram období letního času
Svátky v roce 2016

Celkem dokumentů:33433