III. železniční balíček

III. železniční balíček

Úplná znění předpisů III. železničního balíčku

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství, s platností od 4.12.2007.
Transpoziční lhůta směrnice je do 4. 12.2009 a účinnost postupně od 4.12.2010 (rejstříky, licence a osvědčení strojvedoucím v přeshraniční dopravě), a od 4.12.2017 - plná účinnost směrnice (licence a osvědčení pro všechny zbývající strojvedoucí).

Směrnice Komise  2014/82/EU ze dne 24. června 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokud jde o všeobecné odborné znalosti, zdravotní požadavky a požadavky týkající se licence (Text s významem pro EHP)

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července 2015. Budou tyto předpisy používat od 1. ledna 2016. Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie (tj. 15. července 2014).

Směrnice Komise (EU) 2016/882 ze dne 1. června 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokud jde o jazykové požadavky (Text s významem pro EHP)

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj.dne 24.6.2016).    Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. Tyto předpisy použijí od 1. července 2016.

Nařízení Komise (EU) 2019/554 ze dne 5. dubna 2019, kterým se mění příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (Text s významem pro EHP.)
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Toto nařízení vstupuje v platnost tři měsíce po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dnem 8.7.2019).


Konsolidované znění směrnice 2007/59/ES (stav k 15.7.2014)
• Konsolidované znění směrnice 2007/59/ES  (stav k  8.7.2019)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, s platností od 3.12.2009

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě ( Úř. věst. L 315, 3.12.2007 )
 

Sdělení Komise „Pokyny pro výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě" (2015/C 220/01)

 

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K III. ŽELEZNIČNÍMU BALÍČKU

Nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dne 8. února 2010.

Oprava nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES

Rozhodnutí Komise č. 2010/17/ES ze dne 29. října 2009 o přijetí základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 8278).

Do jednoho roku od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost (tj. do 13. ledna 2011) členské státy informují Komisi a ostatní členské státy o:
a) subjektu určeném k vydávání licencí v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. a) směrnice 2007/59/ES,
b) subjektu určeném za účelem vedení a aktualizace národního rejstříku licencí v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. f) směrnice 2007/59/ES.

 

Rozhodnutí Komise 2011/765/EU ze dne 22. listopadu 2011 o kritériích pro uznávání školicích středisek zapojených do školení strojvedoucích, o kritériích pro uznávání zkoušejících strojvedoucích a o kritériích pro organizaci zkoušek v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES

Toto rozhodnutí se použije ode dne 15. května 2012.

Doporučení Komise 2011/766/EU ze dne 22. listopadu 2011 o postupu uznávání školicích středisek a zkoušejících pro strojvedoucí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES