Doprava a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Doprava a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
TEN-T a další doprava

Moderní společnost musí zabezpečit srovnatelnou kvalitu života pro všechny občany včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Týká se to veřejné i individuální dopravy. Veřejná správa proto investuje značné prostředky k zajištění bezbariérovosti všech druhů dopravy. Problematika je mimo jiné řešena v rámci následujících aktivit:

EUROKLÍČ Ministerstvo dopravy podporuje mezinárodní projekt EUROKLÍČ prostřednictvím sponzorování tisku propagačních materiálů projektu. Cílem projektu je zkvalitnění a usnadnění cestování osobám se sníženou schopností orientace a pohybu. Odkaz na projekt zde Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020 (NPPRP) Ministerstvo dopravy je zapojeno do implementace NPPRP. Cílem a účelem NPPRP je navázat na dosud realizovanou státní politiku v této oblasti, pokračovat v prosazování a pod¬po¬ře integrace osob se zdravotním postižením a prostřednictvím konkrétních opatření naplňovat jednotlivé články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. NPPRP ke stažení zde Národní rozvojový program mobility pro všechny na období (NRPM) 2016-2025 Za celý resort dopravy je podpora realizována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, který zajišťuje budování staveb v rámci bezbariérových tras, více zde Národní rozvojový program mobility pro všechny na období (NRPM) 2016-2025 ke stažení zde BESIP Prostřednictvím osvětových kampaní se upozorňuje na bezpečnost osob s omezenou schopností pohybu a orientace jako účastníků silničního provozu Národní strategie silničního provozu 2011-2020 zde Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) „Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)“, který stanovuje následující systémové a průřezové technické opatření č. 9): Odstraňovat bariéry v přístupnosti osob se sníženou schopností orientace, mobility nebo komunikace k veřejné osobní dopravě podporou zavádění systémů pro zlepšení orientace a sloužící k navigaci v neznámém prostředí (přístupném veřejnosti). Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) zde

Zpět na výpis článků