Zvýšení horní sazby pokut v blokovém řízení se netýká dopravních přestupků, pokuty se nezvyšují

Zvýšení horní sazby pokut v blokovém řízení se netýká dopravních přestupků, pokuty se nezvyšují
2.10.2015Tiskové zprávy

Informace, které se objevily v některých médiích o navýšení blokových pokut za dopravní přestupky od 1. ř íjna,nejsou pravdivé. Novela zákona o přestupcích navyšuje horní hranici blokové pokuty u jiných než dopravních přestupků, například u přestupků proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. Dopravní přestupky upravuje zvláštní zákon, konkrétně zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). K žádným změnám v této legislativní normě nedošlo, výše pokut včetně blokových, zůstává stejná jako dosud. Nejvyšší bloková pokuta je tedy nadále 2500 Kč, například za překročení rychlosti o vice než 20 km/h v obci a další přestupky.

Ministr dopravy Dan Ťok ustavil pracovní skupinu, která se zabývá možností zvýšit v budoucnu sazby pokut u nejzávažnějších dopravních přestupků. Případné zvýšení pokut ale vyplyne až z jednání dopravních expertů a legislativního posouzení. Tento záměr nesouvisí s novelou zákona o přestupcích platnou od začátku října.  

Změny platné od října se řidičů dotýkají pouze v tom smyslu, že úřady budou mít díky možnosti přerušit řízení více času na vyřízení přestupku ve správním řízení. Celkově budou mít úřady dva roky na to, aby o přestupku rozhodly - od doby jeho spáchání až po pravomocné rozhodnutí. Dosud musely věc vyřídit během jednoho roku. Řidiči, kteří porušují pravidla, tedy budou mít těžší vyhnout se odpovědnosti a finančním sankcím.    

Výše pokut v blokovém řízení dle zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu):

 

V blokovém řízení se uloží pokuta do

a) 2 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k),

 

Ad 1 – další přestupky mimo písmen a) až j) § 125c zákona silničním provozu

k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona.

b) 1 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4,

ad 1 – telefonování za jízdy

ad 4 – překročení rychlosti < 20 km/h v obci nebo < 30 km/h mimo obec

f)při řízení vozidla

1. v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj

nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,

4.překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h -1 nebo mimo obec

o méně než 30 km.h-1,

c) 2 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8, 9 a písm. g).

Ad 3 – překročení rychlosti o >20 km/h v obci nebo o >30 km/h mimo obec

Ad 5 – nezastavení vozu na signál policisty nebo oprávněné osoby

Ad 6 – nedání přednosti chodcovi, nezastavení vozu na přechodu, ohrožení chodce

Ad 8 – nedání přednosti v jízdě

Ad 9 – vjíždění na železniční přejezd, když je zakázáno

3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h -1 a více nebo mimo obec o

30 km.h-1 a více,

5.v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit

vozidlo nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na

pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou,

6.v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené

a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v

případech, kdy je povinna tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní

komunikaci, na kterou odbočuje, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí

chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na

pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,

8.nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě,

9.v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno

Zpět na výpis článků