Ministerstvo dopravy připravilo záchranný plán, který minimalizuje dopad opakování EIA na dopravní s

Ministerstvo dopravy připravilo záchranný plán, který minimalizuje dopad opakování EIA na dopravní s
25.3.2016Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy předložilo do mezirezortního připomínkového řízení záchranný plán ke schválení vládou, který minimalizuje dopady na skupinu dopravních staveb dotčenou sporem s Evropskou komisí o platnost posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Ministerstvo zároveň vládě navrhlo postup, kterým zajistí, že se případné opakování posudků EIA nepromítne do úspěšného čerpání evropských zdrojů z Operačního programu doprava.

V jednáních vedených ministerstvy životního prostředí, dopravy, pro místní rozvoj a Úřadem vlády týkajících se EIA jde o stavby s posudkem vlivu na životní prostředí vydaným ještě podle legislativy platné před vstupem České republiky do Evropské unie (podle zákona č. 244/1992). Ministerstvo dopravy musí být připraveno na variantu, že ani jednání na nejvyšší úrovni, která stále pokračují, nepovedou k dohodě s Evropskou komisí. Ministerstvo proto navrhlo postup, který bude minimalizovat dopady případného opakování EIA na dotčené stavby. Při opakování procesu EIA se bude vycházet z již připravené aktuální projektové dokumentace, nebude se tedy začínat od nuly.

Ředitelství silnic a dálnic již na pokyn Ministerstva dopravy zadalo u většiny dotčených staveb opakování jarních biologických průzkumů jako nezbytného podkladu pro dokumentace EIA (bez tohoto kroku by se časové prodlení dále prohloubilo). Posouzení vlivu na životní prostředí bude probíhat paralelně s dalšími kroky v přípravě stavby – výkupy, příprava dokumentace pro stavební povolení, archeologické průzkumy, případně výběr zhotovitele (s možností vypovědět smlouvu bez sankcí v případě nezískání stavebního povolení) atd. Příprava staveb tedy nebude během procesu EIA „zmražena“, čímž bude u drtivé většiny z nich reálný dopad na zahájení stavby minimalizován.

Stavby, které již mají vydané platné stavební povolení, budou dokončeny v souladu s tímto povolením, a nejsou tedyohrožené. Reálné zdržení kvůli opakování EIA hrozí u těch staveb, které Ministerstvo dopravy plánovalo zahájit v letošním roce, respektive v první polovině roku 2017. Jde o stavby v souhrnné délce 88 km: D11 Hradec Králové – Smiřice (15,2 km), D35 Opatovice – Časy (12,8 km), D35 Časy – Ostrov (13 km), D6 Lubenec – obchvat (8,2 km), D6 Nové Strašecí – Řevničov (5,6 km), D6 Řevničov – obchvat (4,2 km), D49 Hulín – Fryšták (17,3 km), D48 Frýdek Místek – obchvat (8,6 km), D55 Otrokovice – obchvat (3,1 km).

U staveb D11 a D35 ale ještě zbývá provést časově náročné archeologické průzkumy. Proces EIA tedy poběží paralelně s nimi. Zpoždění lze u těchto několika staveb předpokládat zhruba o rok. To je čas nutný pro dokončení dokumentace EIA a posouzení Ministerstvem životního prostředí.

Čerpání peněz z evropských fondů v ohrožení není

Ministerstvo dopravy zároveň vládě navrhlo postup, kterým zajistí plné využití finančních prostředků z Operačního programu doprava (OPD) tak, aby kvůli možnému opakování posudků EIA nebylo v dalších letech ohroženo vyčerpání evropských zdrojů. V minulém programovacím období se díky aktivitě ministerstva a jeho investorských organizací podařilo vyčerpat prakticky sto procent tohoto operačního programu. Stejně efektivně je MD připraveno využít i stávající program OPD pro roky 2014 až 2020. Riziko spojené s opakováním procesu EIA u některých silničních a železničních staveb bude sníženo navýšením prostředků na jiné cíle OPD. Posílena bude především alokace na modernizaci vozového parku na železnici.

Dotčené dopravní projekty získaly v minulosti posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) zcela v souladu s platnou legislativou a ministerstvo dopravy u nich nic nezanedbalo. Zpochybnění těchto posudků ze strany EK vyplynulo pouze z nesouladu české legislativy v oblasti životního prostředí s evropským právem. Evropská komise čekala 10 let na uvedení české legislativy v oblasti EIA do souladu s evropskou směrnicí. Bývalé vlády novelizaci zákona EIA odsouvaly tak dlouho, že ČR v loňském roce čelila hrozbě naprostého zastavení čerpání EU fondů. To se podařilo odvrátit přijetím novely zákona EIA. Nyní se ale doprava potýká s následky těchto komplikací při přijímání legislativy v oblasti posouzení vlivu na životní prostředí.

 

Zpět na výpis článků