Evropské schvalování lokomotiv

Evropské schvalování lokomotiv
04.11.2016 15:34:04Evropská unie na železnici
Evropské schvalování lokomotiv

Evropské právní předpisy

Dokument přijatý s platností od 5. března 2019
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/250 ze dne 12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011 (Text s významem pro EHP)
Konsolidované znění (k 16.06.2020)

Dokument přijatý s platností od 4. dubna 2018
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797
(Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 26. dubna 2018).
Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře nebo Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797. Ode dne 16. června 2020 se použije ve všech členských státech.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Konsolidované znění (od 16.06.2020)
 

Platná směrnice pro interoperabilitu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění)
(Text s významem pro EHP)

Historie

Dokument přijatý s platností od 24. prosince 2008

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/110/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic)

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy dne 24. prosince 2008. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 24. prosince 2010.

Dokument přijatý s platností od 19. července 2008

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění).
Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy dne 19.července 2008.
Směrnice zrušuje:
- Směrnice 96/48/ES a 2001/16/ES s účinkem ode dne 19. července 2010, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států, pokud jde o lhůty pro provedení uvedených směrnic do vnitrostátního práva a lhůty jejich použitelnosti.
- Článek 14 směrnice 2004/49/ES s účinkem od 19. července 2008.

 Dokument přijatý s účinností od 1. června 2011

Rozhodnutí Komise 2011/291/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla - lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob transevropského konvenčního železničního systému

Dokument přijatý s účinností od 2. června 2011:

Nařízení Komise (EU) č. 201/2011 ze dne 1. března 2011 o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla. (Text s významem pro EHP)

Dokument přijatý s účinností od 1. ledna 2015:

Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla - lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí Komise 2008/232/ES a 2011/291/EU se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2015

Oprava nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla - lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii

Další krok k volnému pohybu vlaků na evropské konvenční železniční síti

Evropská komise přijala dne 23. prosince 2005 dvě technické specifikace pro interoperabilitu evropského konvenčního železničního systému (jednu ve formě nařízení a druhou ve formě rozhodnutí), které umožní volný pohyb vlaků skrz celou Evropu. Tyto specifikace se týkají hluku vyzařovaného vozidly a telematických aplikací v nákladní železniční dopravě.

«Tyto předpisy přispějí k vytvoření skutečně evropského železničního prostoru v konvenční dopravě. Základním cílem a přínosem je podpora nákladní železniční dopravy, která je měně energeticky náročná a zároveň šetrnější k životnímu prostředí», řekl Jacques Barrot, Vice-prezident Evropské komise odpovědný za dopravu a dodal «Přijatými limity hluku zohledňujeme rovněž potřeby obyvatel žijících v blízkostí železniční infrastruktury».

Od dnešního dne musí každé nové zařízení nebo vozidlo určené pro používání na konvenční železniční síti respektovat přijaté technické specifikace pro interoperabilitu, a to ve všech státech Evropské unie.
Rozhodnutí poprvé určuje limity hluku vyzařovaného vozidlovým parkem na území Evropské unie. Tyto restriktivní hodnoty, které budou s ohledem na technologický pokrok dále revidovány, přispějí ke snížení hlukového znečištění, kterým trpí především obyvatelé žijící v okolí železniční infrastruktury. Zároveň se zvýší komparativní výhoda vlivu na životní prostředí mezi železniční dopravou a jejími konkurenty.

Nařízení týkající se telematických aplikací v nákladní dopravě přinese efektivní propojení  informatických a komunikačních systémů různých provozovatelů železniční infrastruktury. Toto je základním prvkem k zajištění kvality služeb, zejména na stále se vyvíjejícím trhu mezinárodní nákladní železniční dopravy. Aplikace Nařízení umožní zlepšit produktivitu železničního sektoru díky lepšímu využití vozidlového parku a infrastruktury.

Další technické specifikace vedoucí k zajištění interoperability evropského konvenčního železničního systému se připravují, stejně tak jako revize první skupiny technických specifikací pro interoperabilitu evropského vysokorychlostního železničního systému.

 

 

 

 

 

 

 Zpět na výpis článků