Transevropské dopravní sítě (TEN-T)

Transevropské dopravní sítě (TEN-T)
TEN-T a další doprava

Nová politika transevropské dopravní sítě (TEN-T)

Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T) má za cíl zajišťovat dopravní infrastrukturu nezbytnou pro řádné fungování vnitřního trhu a dosažení dlouhodobých strategických cílů EU zejména v oblasti konkurenceschopnosti. Má rovněž pomoci zabezpečit dostupnost a posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Podporuje právo všech občanů EU na volný pohyb v rámci území členských států. Navíc zahrnuje požadavky na ochranu životního prostředí a podporuje tak udržitelný rozvoj. Proces revize politiky TEN-T byl oficiálně zahájen v únoru 2009 za českého předsednictví v Radě EU, kdy Komise zveřejnila materiál Zelená kniha TEN-T: přezkum politiky směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve službách společné dopravní politiky. V červnu téhož roku byly k tomuto dokumenty přijaty závěry Rady EU. V listopadu 2009 proto Komise přistoupila ke jmenování 6 expertních skupin, které měly za úkol připravit podklady pro další postup Komise při revizi politiky TEN-T. Práce těchto expertních skupin trvala do dubna 2010. Hlavním cílem bylo pomoci Komisi při zpracování metodiky plánování budoucí sítě TEN-T, při zlepšování účinnosti finančních a nefinančních nástrojů pro provádění TEN-T a prozkoumat právní otázky spojené s plánováním a realizací TEN-T. Za důležitý výstup lze považovat zejména zprávu expertní skupiny č. 1 k metodice definování sítě TEN-T. Se záměrem zapojit zainteresované subjekty do přípravy na nové politice TEN-T spustila Evropská komise v květnu 2010 veřejné konzultace. Výsledky těchto konzultací zveřejnila Komise v lednu 2011 v pracovním dokumentu, jehož součástí byla i metodika pro definování hlavní a globální sítě TEN-T. Na základě následných konzultací s členskými státy nad podobou mapy sítě TEN-T předložila Evropská komise v říjnu 2011 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Ten byl následně nejprve projednán v Radě ministrů dopravy (říjen 2011 – březen 2012) a v Evropském parlamentu (únor – prosinec 2012). Dokument byl schválen jako Nařízení č. 1315/2013/EU zde Základní informace k nové politice TEN-T (shrnutí obsahu nařízení TEN-T) si můžete stáhnout zde.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků